Instalacions de l'habitatge

instalacions de l'habitatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Instalacions de l'habitatge by Mind Map: Instalacions de l'habitatge

1. Instal·lacions d'aigua

1.1. aigua potable: és la adequada per la alimentació i no produeix alteracions a l'organisme.

1.1.1. natura

1.1.1.1. potabilització

1.1.1.1.1. consum

1.2. Xarxa d'aigua sanitària: Es la que pemet subministrar aigua freda i calenta.

1.2.1. escalfador

1.2.1.1. aigua calenta

1.2.1.2. aigua freda

1.2.2. elements característiques:

1.2.2.1. Ser resistents a la corrosió de l'aigua

1.2.2.2. Soportar la pressió de l'aigua de la xarxa

1.2.2.3. no alterar la potabilitat

1.2.3. Elements:

1.2.3.1. Canonades

1.2.3.2. Claus de pas

1.2.3.3. Les aixetes

1.2.3.3.1. 5 tipus:

1.2.3.4. Escalfadors

1.2.3.5. Dipòsits

1.2.4. elements de la xarxa de sanejament:

1.2.4.1. sifons

1.2.4.2. derivacions

1.2.4.3. baixants

1.2.4.4. col·lectors

1.2.5. Rebut de l'aigua:

1.2.5.1. quota de servei

1.2.5.2. consum realitzat

1.2.5.3. taxes

2. Instal·lació de calefacció i climatització

2.1. 3 tipus

2.1.1. Calefacció

2.1.1.1. per convecció natural

2.1.1.2. per convecció forçada

2.1.1.3. per radiació

2.1.1.4. Instalacció:

2.1.1.4.1. caldera

2.1.1.4.2. vas d'expanció

2.1.1.4.3. circuit de distribució de la calor

2.1.1.4.4. elements de regulació i control

2.1.2. refrigeració

2.1.3. climatització

2.1.3.1. Aparell més utilitzat: Bomba de calor

2.1.3.1.1. evaporador

2.1.3.1.2. condensador

3. Instal·lacions de gas

3.1. S'encarrega de fer arribar el gas combustible als gasodomèstics i d'evacuar.

3.1.1. gasos liquats del petroli

3.1.2. gasos canalitzats

3.2. Elements

3.2.1. canonades

3.2.2. claus de pas

3.2.3. comptador

3.2.4. reixetes de ventilació

3.2.5. conductes d'evacuació

3.3. Instalació del gas butà

3.3.1. La bombona

3.3.2. Regulador de pressió

3.3.3. Els gasodomèstics:

3.3.3.1. Aparells de circuit obert

3.3.3.2. aparells de circuit estanc

3.4. El rebut del gas

3.4.1. Terme fix

3.4.2. consum de gas

3.4.3. lloguer del comptador

3.4.4. IVA

4. Instalació elèctrica

4.1. Té la funció de subministrar energia electrica a l'habitatge

4.1.1. Electrificació bàsica

4.1.2. Electrificació elevada

4.2. Instal·lació d'enllaç

4.2.1. caixa general de protecció

4.2.2. línia general d'alimentació

4.2.3. centralització de comptadors

4.3. Comptador elèctric

4.3.1. Interruptor de control de màxima potència

4.3.2. interruptor general automàtic

4.3.3. interruptor diferencial

4.3.4. petits interruptors automàtics

4.4. Els circuits d'alimentació

4.4.1. Conductors

4.4.1.1. aparells de comandament

4.4.1.2. aparells de connexió

4.4.1.3. canalitzacions

4.5. El rebut de la llum

4.5.1. Facturació de potència

4.5.2. facturació d'energia

4.5.3. lloguer del comptador

4.5.4. impostos i taxes/IVA