Quốc hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quốc hội by Mind Map: Quốc hội

1. CHỦ TỊCH NƯỚC

2. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2.1. UBND CẤP TỈNH

2.1.1. UBND CẤP HUYỆN

2.1.1.1. UBND CẤP XÃ

3. HĐND CẤP TỈNH

3.1. HĐND CẤP HUYỆN

3.1.1. HĐND CẤP XÃ

4. VKS ND TỐI CAO

4.1. VKSND CẤP TỈNH

4.1.1. VKSND CẤP HUYỆN

5. TÒA ÁN ND TỐI CAO

5.1. TÒA ÁN ND CẤP TỈNH

5.1.1. TÒA ÁN ND CÂP HUYỆN

5.1.1.1. TÒA ÁN ND CẤP XÃ

6. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

7. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

8. NHÂN DÂN