Hình học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hình học by Mind Map: Hình học

1. hình vuông

1.1. nhận biết

1.1.1. Bốn cạnh bằng nhau

1.1.2. Hai cạnh đối song song với nhau

1.1.3. Crossover Hai đường

1.1.4. Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông

1.2. Chu vi và diện tích

1.2.1. C=4a

1.2.2. S = a.a = a ^ 2

2. Hình chữ nhật

2.1. nhận biết

2.1.1. Hai cạnh đối bằng nhau

2.1.2. Hai cạnh đối song song với nhau

2.1.3. Hai đường chéo bằng nhau

2.1.4. Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông

2.2. Chu vi và diện tích

2.2.1. C=2(a+b)

2.2.2. S=a.b

3. hình bình hành

3.1. nhận biết

3.1.1. Hai cạnh đối song song với nhau

3.1.2. Hai cạnh đối bằng nhau

3.1.3. Hai góc ở các đỉnh bằng nhau

3.2. Chu vi và diện tích

3.2.1. C=2(a+b)

3.2.2. S = à.h

4. hình thoi

4.1. nhận biết

4.1.1. Bốn cạnh bằng nhau

4.1.2. Hai cạnh đối song song song với nhau

4.1.3. Hai đường chéo vuông góc với nhau

4.2. Chu vi và diện tích

4.2.1. C=4a

4.2.2. S=1/2.m.n