HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI TRONG 5 - 10 NĂM TỚI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI TRONG 5 - 10 NĂM TỚI by Mind Map: HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI TRONG 5 - 10 NĂM TỚI

1. KẾT THÚC TRƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

2. CÓ ĐƯỢC VIỆC LÀM THEO NGÀNH MÌNH ĐÃ CHỌN

3. THÀNH LẬP GIA ĐÌNH

4. CÓ THU NHẬP CHÍNH VÀ CÁC NGUỒN THU NHẬP KHÁC

5. CÓ NHÀ RIÊNG

6. CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG TRONG CÔNG VIỆC

7. MỞ DOANH NGHIỆP RIÊNG CHO BẢN THÂN

8. THÀNH CÔNG