Tính chất hóa học của base

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tính chất hóa học của base by Mind Map: Tính chất hóa học của base

1. tác dụng với chất chỉ thị màu

1.1. tác dụng QUỲ TÍM hóa XANH

1.2. tác PHENOLPHTHALEIN ( không màu) hóa ĐỎ

2. Tác dụng với oxit axit

2.1. Tạo thành muối

2.1.1. VD: 2NaOH+SO2 -> Na2SO3+H2O

2.2. Tạo thành nước

2.2.1. 3Ca(OH)2+P2O5 -> Ca3(PO4)2 + 3H2O

3. Tác dụng với axit (phản ứng trung hòa)

3.1. Tạo thành nước

3.1.1. VD: KOH+HCl -> KCl+H2O

3.2. Tạo thành muối

3.2.1. Cu(OH)2+2HNO3 -> Cu(NO3)2+H2O

4. Tác dụng với dung dịch muối

4.1. Tạo thành muối mới

4.2. Tạo thành base mới

4.2.1. VD:2NaOH+CuSO4 -> Na2SO4+Cu(OH)2

5. Base không tan bị nhiệt phân hủy

5.1. Phân hủy thành oxit

5.1.1. VD: Cu(OH)2 t*->CuO+H2O

5.2. Phân hủy thành nước

5.2.1. 2Fe(OH)3 t*->Fe2O3+3H2O