Sơ đồ tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sơ đồ tư duy by Mind Map: Sơ đồ tư duy

1. VD: Quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật.

2. - Sự thống nhất: Cả 2 quá trình đều giúp cho thực vật hấp thụ chất dinh dưỡng và phát triển tốt.

3. Mặt đối lập: Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng từ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp là quá trình sử dụng C02 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống cúa cơ thể, đồng thời thải ra khí C02 và nước.

4. - Sự đấu tranh của mặt đối lập: Hô hấp sẽ không thực hiện được, nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, quang hợp cũng không thể thực hiện được, nếu không có năng lượng do trình hô hấp giải phóng ra.

4.1. Ví dụ này có thể hiện sự thống nhất của các mặt đối lập