Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ by Mind Map: บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

ความมุ่งหมายของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น

ก่อให้เกิดการยอมรับในความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลแต่ละคน

ให้เข้าใจทฤษฏีและการนำทฤษฏีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

สามารถวิเคราะห์ธรรมชาติของพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละได้ในแง่มุมต่างๆ

จิตและกระบวนการทำงานของจิต

ระบบการเคลื่อนไหว

ระบบอวัยวะภายใน

ระบบต่อมต่างๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและพฤติกรรม

สมอง

อวัยวะรับความรู้สึก

เส้นประสาท

วิธีการศึกษาพฤติกรรม

ทดลอง

สำรวจ

คลินิก

สังเกตอย่างมีระบบ

องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์

กลุ่มที่เชื่อว่าจิตใจและร่างกายแยกจากกัน

กลุ่มที่เชื่อว่าจิตใจและร่างกายเป็นสิ่งเดียวกัน

พฤติกรรมของมนุษย์

พฤติกรรมภายใน

พฤติกรรมภายนอก