บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ by Mind Map: บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

1. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและพฤติกรรม

1.1. สมอง

1.2. อวัยวะรับความรู้สึก

1.3. เส้นประสาท

2. วิธีการศึกษาพฤติกรรม

2.1. ทดลอง

2.2. สำรวจ

2.3. คลินิก

2.4. สังเกตอย่างมีระบบ

3. พฤติกรรมของมนุษย์

3.1. พฤติกรรมภายใน

3.2. พฤติกรรมภายนอก

3.2.1. พฤติกรรมโมลาร์

3.2.2. พฤติกรรมโมเลกุล

4. ความมุ่งหมายของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

4.1. เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น

4.2. ก่อให้เกิดการยอมรับในความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลแต่ละคน

4.3. ให้เข้าใจทฤษฏีและการนำทฤษฏีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

4.4. สามารถวิเคราะห์ธรรมชาติของพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละได้ในแง่มุมต่างๆ

5. จิตและกระบวนการทำงานของจิต

5.1. ระบบการเคลื่อนไหว

5.2. ระบบอวัยวะภายใน

5.3. ระบบต่อมต่างๆ

6. องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์

6.1. กลุ่มที่เชื่อว่าจิตใจและร่างกายแยกจากกัน

6.1.1. ลัทธิปฏิสัมพันธ์

6.1.2. ลัทธิคู่ขนาน

6.1.3. ลัทธิพลอยได้

6.2. กลุ่มที่เชื่อว่าจิตใจและร่างกายเป็นสิ่งเดียวกัน

6.2.1. ร่างกายคือสิ่งเดียวของมนุษย์

6.2.2. จิตใจและร่างกายเป็นสิ่งเดียวกัน

6.2.3. จิตใจคือสิ่งเดียวของมนุษย์