Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TẾ BÀO by Mind Map: TẾ BÀO

1. 1. CẤU TRÚC

1.1. - Thành tế bào: gồm peptidoglican

1.2. - Vỏ nhầy

1.2.1. + polisaccarit

1.2.2. + lipoprotein

1.3. - Màng sinh chất

1.3.1. + Photpholipit kép

1.3.2. + Protein

1.4. -Lông và roi: gồm protein

1.5. - Tế bào chất

1.5.1. + Gồm bào tượng

1.5.2. + Riboxom

1.5.3. + Chứa nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ

1.5.4. + Không có hệ thống nội màng và khung tế bào

1.5.5. + Một số vi khuẩn có hạt dự trữ

1.6. - Vùng nhân

1.6.1. + 1 phân tử ADN có dạng vòng

1.6.2. + 1 số vi khuẩn có thêm plasmit

2. 2. CHỨC NĂNG

2.1. - Thành tế bào

2.1.1. + Quy định hình dạng của tế bào

2.1.2. + Bảo vệ tế bào

2.2. - Vỏ nhầy: bảo vệ tế bào

2.3. - Màng sinh chất

2.3.1. + Trao đổi chất

2.3.2. + Bảo vệ tế bào

2.4. - Lông: bám vào mặt của tế bào người

2.5. - Roi: di chuyển

2.6. - Tế bào chất

2.7. - Vùng nhân

2.7.1. + Mang, bảo quản

2.7.2. + Truyền đạt thông tin di truyền