การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) by Mind Map: การจัดการความรู้  (Knowledge Management)

1. ความรู้

1.1. Tacit Knowledge

1.2. Explicit Knowledge

2. การจัดการ

2.1. คน

2.2. กระบวนการ

2.2.1. K. Identification

2.2.2. K. Creation&Acquisition

2.2.3. K. Orgranization

2.2.4. K. Codification&Refinement

2.2.5. K. Asset

2.2.6. K. Sharing

2.2.7. K. Learning

2.3. เครื่องมือ

2.3.1. Study Tour

2.3.2. Storytelling

2.3.3. Peer Assist

2.3.4. Coaching

2.3.5. Mentoring

2.3.6. Action Learning

2.3.7. Retrospect

2.3.8. COP

2.3.9. Benchmarking

2.3.10. Reserch

2.3.11. After Action Review

2.4. เทคโนโลยี

3. การพัฒนา

3.1. คน

3.2. งาน

3.3. องค์กร (LO)

4. Model of Knowledge Management

4.1. SECI Model

4.1.1. Socialization

4.1.2. Externalization

4.1.3. Combination

4.1.4. Internalization

4.2. Spiral Model

4.2.1. Determine objective

4.2.2. Identify and resolve risks

4.2.3. Development and Test

4.2.4. Plan the next interation

4.3. Fish Bone Diagram

4.3.1. Man (คน)

4.3.2. Machine (เครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์)

4.3.3. Method (วิธีการ)

4.3.4. Material (เช่น อินเตอร์เน็ต)

4.3.5. Environment (สิ่งแวดล้อม)

4.4. TUNU Model

4.4.1. ส่วนหัว (Knowledge Vision - KV)

4.4.2. ส่วนตัว (Knowledge Sharing - KS)

4.4.3. ส่วนหาง (Knowledge Assets -KA)