Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CACBOHIDRAT by Mind Map: CACBOHIDRAT

1. GLUCOZO

1.1. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

1.1.1. CTPT C6H12O6

1.2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1.2.1. 1.Tính chất của ancol đa chức

1.2.1.1. Tác dụng với Cu(OH) :22C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu

1.2.1.2. Phản ứng tạo ra este:

1.2.2. 2.Tính chất cuả anđehit

1.2.2.1. Oxi hóa glucozo bằng dd AgNO3 trong amoniac: HOCH2[CHOH]4CHO+2AgNO3+3NH3+H2O -> HOCH2[CHOH]4COONH4+2Ag+2NH4NO3

1.2.2.2. Oxi hóa glucozo bằng Cu(OH)2: HOCH2[CHOH]4CHO+2Cu(OH)2+NaOH --> HOCH2[CHOH]4COONa + Cu2O + 3H2O

1.2.2.3. Khử glocozo bằng hidro: CH2OH[CHOH]4 + H2 --> CH2OH[CHOH]4CH2OH

1.2.3. 3.Phản ứng lên men

1.3. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1.3.1. Trong công nghiệp điều chế glucozo bằng thủy phân tinh bột

1.3.2. Dùng làm thuốc tăng lực, dùng để tráng gương, tráng ruột phích, là sp trung gian trong sx rượu etylic

2. SACCAROZO

2.1. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

2.1.1. CTCT:(C12H22O11), là loại đường phổ biến nhất có nhiều trong cây mía, củ cải đường, thốt nốt.

2.2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

2.2.1. 1.Phản ứng với Cu(OH)2: 2C12H22O11 + Cu(OH)2 --> (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2.2.2. 2.Phản ứng thủy phân: C12H22O11 + H2O --> C6H12O6 + C6H12O6

2.3. SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG

2.3.1. Saccarozo được sản xuất từ cây mía, củ cải đường hoặc hoa thốt nốt.

2.3.2. Trong công nghiệp làm bánh kẹo nước giải khát đồ hộp, dùng để pha chế thuốc

3. TINH BỘT

3.1. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

3.1.1. C6H10O5

3.2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

3.2.1. 1.Phản ứng thủy phân: (C6H10O5)n + nH2O --> nC6H12O6

3.2.2. 2.Phản ứng màu với iot

3.3. ỨNG DỤNG

3.3.1. Những chất dinh dưỡng cơ bản cuả ngườ và động vật,dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozo và hồ dán

4. XENLULOZO

4.1. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

4.1.1. C6H10O5

4.2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

4.2.1. 1.Phản ứng thủy phân: (C6H10O5)n + nH2O --> nC6H12O6

4.2.2. 2.Phản ứng với axit nitric: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc) --> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

4.3. ỨNG DỤNG

4.3.1. Kéo sợi, dệt vải, trong xây dựng, làm đồ gỗ,...hoặc chế biến thành giấy. Còn là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo như visco, tơ axetat,...