MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN by Mind Map: MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN

1. Quan điểm toàn diện

1.1. thể nhận thức đúng bản chất của sự vật, hiện tượng cần xem xét nó trong sự liên hệ, tác động

1.2. không nên dựa vào liên hệ chỉ có vai trò ảnh hưởng mà đánh giá về sự vật.

1.3. không nên xem nhẹ việc tác động lên những mối liên hệ ảnh hưởng đến sự tồn tại của sự vật.

1.4. cần tránh những hạn chế của chủ nghĩa chiết trung hoặc ngụy biện

2. Khái niệm

2.1. Mối liên hệ

2.1.1. Là phạm trù khái quát

2.1.1.1. tính quy định

2.1.1.2. tính chuyển hóa

2.1.1.3. tính tương tác

2.2. Mối liên hệ phổ biến

2.2.1. là phạm trù dùng

2.2.1.1. sự quy định

2.2.1.2. chuyển hóa lẫn nhau

2.2.1.3. tác động

3. Tính chất

3.1. Tính khách quan

3.1.1. Mối liên hệ tồn tại không phụ thuộc vào ý thức, ý muốn của con người.

3.1.2. Cơ sở chung nhất của mối liên hệ chính là tính thống nhất vật chất của thế giới.

3.2. Tính phổ biến

3.2.1. Không có sự vật hiện tượng nằm ngoài các mối liên hệ

3.3. Tính đa dạng, phong phú

3.3.1. quy định và chuyển hóa cho nhau

3.3.2. vận động cùng các sự vật hiện tượng trong thế giới

4. Quan điểm rút ra

4.1. Nội dung quan điểm lịch sử - cụ thể

4.1.1. nghiên cứu sự vật cần đặt trong những điều kiện nhất định gắn với quá trình phát triển

4.1.2. Chúng chỉ gắn với bản chất nhất định khi được xem xét trong một tổng thể các mối liên hệ nhất định

4.1.3. Xác định đúng vị trí, vai trò của mỗi mối liên hệ trong tình huống, hoàn cảnh lịch sử - cụ thể để có giải pháp phù hợp