IZVORI IMOVINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IZVORI IMOVINE by Mind Map: IZVORI IMOVINE

1. PRIMLJENI dugoročni krediti i zajmovi, Obveze za IZDANE dugoročne vrijednosne papire ( IZDANE obveznice)

2. temeljni ( upisani, početni) kapital, Premije na emitirane dionice ( kapitalna dobit), zakonske pričuve, statutarne pričuve, revalorizacijske pričuve, dobit tekuće godine, zadržana dobit, ( gubitak tekuće godine, preneseni gubitak)

3. DUGOROČNE OBVEZE

4. KAPITAL - VLASTITI IZVOR

5. OBVEZE - TUĐI IZVOR

5.1. KRATKOROČNE OBVEZE

5.1.1. Dobavljači, Obveze za poreze, obveze prema državi, Neto plaće zaposlenika, obveze za doprinose, obveze za kamate, obveze za dividende, izdani kratkoročni vrijednosni papiri ( IZDANE mjenice i čekovi , IZDANI komercijalni zapisi, obveze za primljene depozite, PRIMLJENI kratkoročni krediti i zajmovi....