ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG Tổ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG Tổ 1 by Mind Map: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI  MẶT PHẲNG Tổ 1

1. II, Vị trí tưởng đối của đường thắng với mặt phẳng .

1.1. 1, Định Nghĩa.

1.1.1. Một đường thẳng và một mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

1.2. 2, Vị trí tương đối

1.2.1. Đt a thuộc mp (P)

1.2.2. Đt a cắt mp (P)

1.2.3. Đt a song song với mp (P)

2. I, Điều kiện để đường thắng song song với mặt phẳng.

2.1. Nếu đường thẳng a không nằm trên mặt phẳng ( P ) và song song với một đường thẳng nào đó nằm trên (P) tì a song song với (P).

3. III, Tính chất

3.1. a // (P); a thuộc (Q); (Q) giao (P) = b => a//b

3.2. a // (P); b thuộc (P) => a//b

3.3. b = (P) giao (Q); a // (P) // (Q) => a//b

3.4. a và b chéo nhau => tồn tại duy nhất (P) sao chpo a thuộc (p); b // (P)