Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhóm 8 by Mind Map: Nhóm 8

1. Khái niệm

1.1. Đơn: Tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số: 07/2014/TT-TTCP, quy định: “Đơn là văn bản có nội dung được trình bày dưới một hình thức theo quy định của pháp luật, gửi đến cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để khiếu nại hoặc tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh”.

1.2. Thư cá nhân là văn bản pháp lý mà cá nhân đó trình bày và nộp lên cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để khiếu nại hoặc tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh.

2. Phương pháp soạn thảo đơn, thư cá nhân

2.1. - Phần 1: Nêu lý do đưa ra nội dung trình duyệt. - Trong phần nêu lý do, căn cứ dùng cách hành văn để thể hiện được nhu cầu khách quan do hoàn cảnh thực tế đòi hỏi.

2.2. - Phần 2: Nội dung các vấn đề cần đề xuất (trong đó có trình các phương án, phân tích và chứng minh các phương án khả thi). - Phần đề xuất: Dùng ngôn ngữ và cách hành văn có sức thuyết phục cao nhưng rất cụ thể, rõ ràng, tránh phân tích chung chung, khó hiểu. Các luận cứ phải lựa chọn điển hình từ các tài liệu có độ tin cậy cao, khi cần phải xác minh để đảm bảo sự kiện và số liệu chính xác. Nêu rõ các thuận lợi, các khó khăn trong việc thực thi các phương án, tránh nhận xét chủ quan, thiên vị, phiến diện...

2.3. - Phần 3: Kiến nghị cấp trên (hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần). Yêu cầu phê chuẩn, chẳng hạn xin lựa chọn một trong các phương án xin cấp trên phê duyệt một vài phương án xếp thứ tự, khi hoàn cảnh thay đổi có thể chuyển phương án từ chính thức sang dự phòng. - Các kiến nghị: Phải xác đáng, văn phong phải lịch sự, nhã nhặn, lý lẽ phải chặt chẽ, nội dung đề xuất phải bảo đảm tính khả thi mới tạo ra niềm tin cho cấp phê duyệt. Tờ trình phải đính kèm các phụ lục để minh hoạ thêm cho các phương án được đề xuất kiến nghị trong tờ trình.

2.4. Những yêu cầu khi soạn thảo tờ trình: Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của vấn đề cần trình duyệt. Nêu các nội dung đề nghị phê chuẩn phải rõ ràng, cụ thể. Các ý kiến phải hợp lý, dự đoán, phân tích được những phản ứng có thể xảy ra xoay quanh đề nghị mới. Phân tích các khả năng và trình bày khái quát các phương án phát triển thế mạnh, khắc phục những khó khăn.

3. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày đơn, thư cá nhân

4. Đặc điểm

4.1. Đơn cá nhân (đơn khiếu nại)

4.1.1. Người khiếu nại có thể thực hiện quyền khiếu nại bằng hình thức gửi đơn hoặc trực tiếp trình bày về nội dung khiếu nại. Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo thì đơn khiếu nại ghi rõ ngày. tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lí do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại kí tên. Đơn khiếu nại sẽ không được thu lí và giải quyết trong trường hợp: người khiếu nại khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; người kí đơn khiếu nại không có năng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết; việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; việc khiếu nại đã được toà án thụ lí để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của toà án.

4.2. Thư cá nhân (mail)

4.2.1. - Email cá nhân là tài khoản thư điện tử của mỗi cá nhân. Đuôi của email cá nhân là tên miền của nhà cung cấp dịch vụ gửi mail, đuôi email thông thường chỉ là tên miền của nhà cung cấp là @yahoo.vn hay @gmail.com - Với loại email này, các dữ liệu, thông tin trong email được lưu giữ trong hộp thư cá nhân. -Ngoài ra, email cá nhân thường chỉ có các tính năng cơ bản, hệ thống bảo mật, chống virus, spam thấp nên dễ bị xâm nhập, mất tài khoản.--Thay vì viết thư bằng giấy mực và bút thì người gửi chỉ cần gõ chữ từ bàn phím của máy tính và biết dùng một phần mềm thư điện tử (email program). - Số thư có thể dự trữ trong dung lượng này tương đương với vài bộ tự điển bách khoa - Vận tốc truyền thư điện tử chỉ vài giây đến vài phút và chi phí rất nhỏ không đáng kể so với gửi qua đường bưu điện.

5. Bố cục:

5.1. Gồm : Lời chào ,Thông tin cá nhân cơ bản ,Lý do viết thư, Kinh nghiệm học tập và làm việc ,Tính cách, Mục tiêu hiện tại, Kế hoạch phát triển bản thân ,Kỹ năng,Lời chào và cảm ơn

6. Nội dung cụ thể

6.1. Đơn cá nhân (đơn khiếu nại): Từ khái niệm chúng ta có thể phân biệt các loại đơn liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như sau:

6.2. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

6.3. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật Tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức . Việc xử lý đơn không đúng thẩm quyền: Khiếu nại không đúng thẩm quyền thì người tiếp nhận không phải chuyển đơn, trong khi đó tố cáo không đúng thẩm quyền thì khi nhận được, dù không thuộc thẩm quyền của mình thì cũng phải có trách nhiệm xử lý thông tin đó bằng cách chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nếu thấy cần thiết thì phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm tránh thiệt hại có thể xảy ra. Đối với đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người xử lý đơn hướng dẫn người gửi đơn tách riêng từng nội dung để gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

6.4. Thư cá nhân (mail): Cấu trúc chính của một mail gồm những nội dung sau đây: + To (Đến): Nơi có địa chỉ mail của người nhận thư. + From (Từ): Chứa địa chỉ mail của người gửi. + Subject (Chủ đề): Chứa một vài từ mô tả khái quát về nội dung chính của bức thư (có thể không điền). + CC (Carbon Copy): Cho phép gửi mail cho một người khác mà người đó không phải là người nhận trực tiếp (không bắt buộc). Tất cả những người nhận được thư đều có thể nhìn thấy địa chỉ mail của nhau. + BCC (Blind Carbon Copy) tương tự như CC (không bắt buộc) nhưng người nhận hoàn toàn bí mật. + Nội dung thư: Nơi nhập nội dung muốn truyền tải. Một số người sử dụng thêm chữ ký ở cuối bức thư, trong khi một vài người khác thì không. Ví dụ : [email protected], [email protected], [email protected]