MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC by Mind Map: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

1. Đặt câu hỏi hiệu quả

2. Đối thoại trong lớp

3. Phản hồi thường xuyên

4. Phản ánh: tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, tự định giá

5. Đánh giá đồng đẳng và tự định giá

6. Sử dụng thang năng lực

7. Sử dụng bảng kiểm danh sách các hành vi

8. Đánh giá tình huống

9. Viết báo cáo

10. Phương pháp trắc nghiệm

11. Đánh giá thực