CHƯƠNG 5 TÍN ĐOẠN HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 5 TÍN ĐOẠN HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ by Mind Map: CHƯƠNG 5 TÍN ĐOẠN  HỒ CHÍ MINH  VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN  DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

1. I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

1.1. 1. Vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc

1.1.1. a. Có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng

1.1.2. b. Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc

1.2. 2. Lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1.2.1. a. Chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1.2.2. b. Nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1.3. 3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1.3.1. Một: kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc.

1.3.2. Hai: có lòng khoan dung, độ lượng với con người.

1.3.3. Ba: có niềm tin với nhân dân.

1.4. 4. Hình thức, nguyên tắc tổ chức của khối đại đoàn kết toàn dân

1.4.1. a. Mặt trận dân tộc thống nhất

1.4.1.1. Tổ chức yêu nước

1.4.1.2. Cá nhân yêu nước

1.4.1.3. Mọi người dân nước Việt ở trong

1.4.1.4. Mọi người dân nước Việt ở trong và ngoài nước,…

1.4.2. b. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất.

1.4.2.1. Một: phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

1.4.2.2. Hai: Phải xuất phát từ mục tiêu vì nước, vì dân

1.4.2.3. Ba: Phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ

1.4.2.4. Bốn; Phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

1.5. 5. Phương thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1.5.1. Một: Làm tốt công tác vận động quần chúng (Dân vận)

1.5.2. Hai: Thành lập đoàn thể, tổ chức quần chúng phù hợp với từng đối tượng để tập hợp quần chúng

1.5.3. Ba: Các đoàn thể, tổ chức quần chúng được tập hợp và đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất

2. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

2.1. 1. Sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế

2.1.1. a. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng

2.1.2. b. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện các mục tiêu cách mạng của thời đại

2.2. 2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức

2.2.1. a. Các lực lượng cần đoàn kết

2.2.1.1. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

2.2.1.2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

2.2.1.3. Các lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới

2.2.2. b. Hình thức tổ chức khối đoàn kết quốc tế

2.2.2.1. Mặt trận đại đoàn kết dân tộc

2.2.2.2. Mặt trận đoàn kết Việt-Miên-Lào

2.2.2.3. Mặt trận nhân dân Á-Phi đoàn kết với Việt Nam

2.2.2.4. Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược

2.3. 3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

2.3.1. a. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích; có lý, có tình.

2.3.2. b. Đoàn kết trên cơ sở độc lập , tự chủ, tự cường

3. III. VẬN DỤNG TÙY CHỈNH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN NAY

3.1. 1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng

3.2. 2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông – trí dưới sự lãnh đạo của Đảng

3.3. 3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp với đoàn kết quốc tế