Зварот

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Зварот by Mind Map: Зварот

1. Спосабы выражэння

1.1. – спалучэннем сінанімічнага характару:

1.2. – непадзельным словазлучэннем:

1.3. – клічнай формай назоўніка ( утым ліку і з залежнымі словамі)

1.4. – прыназоўнікава-склонавым іменным спалучэннем

1.5. – сустантываванымі часцінамі мовы

1.6. – асабовым займеннікам

1.7. – спалучэннем асабовага займенніка і назоўніка (тым ліку з залежнымі словамі)

1.8. – назоўнікам у назоўным склоне з залежнымі ад яго словамі

1.9. – назоўнікам у назоўным склоне:

2. Асаблівасці ўжывання

2.1. адзіночныя

2.1.1. разнавіднасць звароткаў паводле асаблівасцей ужывання, якія называюць адну асобу (прадмет, жывую істоту, з’яву) і адпаведна ўжываюцца ў сказе аднойчы

2.2. паўторныя

2.2.1. разнавіднасць звароткаў паводле асаблівасцей ужывання, якія называюць адну асобу (прадмет, жывую істоту, з’яву) і паўтараюцца ў сказе са стылістычнай мэтай

2.3. групавыя

2.3.1. разнавіднасць звароткаў паводле асаблівасцей ужывання, што называюць групу асоб (прадметаў, жывых істот, з’яў), да якіх звяртаюцца з мовай

3. Знакі прыпынку

3.1. Коскамі выдзяляюцца звароткі ў пачатку, у сярэдзіне і ў канцы сказа разам са словамі, якія адносяцца да іх

3.2. Калі зваротак раздзяляецца на часткі іншымі словамі, то кожная з іх выдзяляецца коскамі

3.3. Калі паміж звароткамі-паўторамі ёсць займеннік ты або вы, то ён адносіцца да першага зваротка і коска ставіцца пасля займенніка