PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ by Mind Map: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ

1. Phép thử, không gian mẫu

1.1. Phép thử

1.1.1. Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước đc kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó

1.1.2. Chú ý: Ta chỉ xét các phép thử có 1 số hữu hạn kết quả

1.2. Không gian mẫu

1.2.1. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử

1.2.2. Kí hiệu: Ω (ô- mê- ga)

2. Phép toán trên các biến cố

2.1. Giả sử A và B là các biến cố liên quan đến một phép thử

2.1.1. Tâp Ω\A được gọi là biến cố đối của A

2.1.2. Kí hiệu A ngang = Ω\A. A ngang xảy ra ⟺ A không xảy ra

2.1.3. Tập A∪B được gọi là hợp của các biến cố A và B

2.1.4. Tập A∩B được gọi là giao của các biến cố A và B (A.B)

2.1.5. Nếu A∪B=∅ thì ta nói A và B xung khắc. A và B xung khắc

3. Biến cố

3.1. Biến cố là một tập con của không gian mẫu

3.2. Chú ý

3.2.1. Các biến cố thường được kí hiệu bởi các chữ in hoa A, B, C.... Khi nói: " Cho các biến cố A, B, C" (mà không nói gì thêm) thì ta hiểu chúng cùng liên quan đến một phép thử

3.2.2. Các biến cố thường được cho bởi mệnh đề mô tả biến cố hoặc mệnh đề xác định tập con của không gian mẫu

3.2.3. Tập rộng được gọi là biến cố không thể (gọi tắt là biến cố không ), Còn tập Ω được gọi là biến cố chắc chắn