Економічне виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Економічне виховання by Mind Map: Економічне виховання

1. зміст

1.1. Професійна діяльність особистості

1.2. Суспільна діяльність

1.3. Діяльність у позапрофесійному житті

2. якості підприємця

2.1. працьовитість

2.2. Підприємливість

2.3. Діловитість

2.4. Розважливість

2.5. Ощадливість

2.6. Економність

3. фунукції

3.1. Пізнавальна функція

3.2. регулятивної функції

3.3. Соціально-перетворююча функція

4. методи

4.1. психологічний напрям

4.1.1. сприйняття економічних понять

4.1.2. систематизація економічних суджень

4.1.3. обгрунтування економічної оцінки

4.1.4. формування економічних переконань

4.2. педагогічний напрям

4.2.1. пояснення

4.2.2. бесіда

4.2.3. лекція

4.2.4. диспут

5. завдання

5.1. форму­вання нового економічного мислення учнів в умовах ринкових відносин, будівництва суперечної і незалежної України

5.2. проміж­ні завдання

5.2.1. розкриття для кожного вчителя соціально-педаго­гічних аспектів економічного виховання особистості, ба­зуючись на досвіді практичної роботи загальноосвітньої школи, ліцею, гімназії та досягнень педагогічної науки

5.2.2. обгрунтування необхідності постійного вдосконален­ня методики економічного виховання школярів у реаль­них умовах навчального процесу

5.2.3. активізація шляхів підвищення ефективності еконо­мічного виховання учнів через пожвавлення та вдоскона­лення навчальної, громадсько-практичної діяльності, їх продуктивної праці

6. засадах

6.1. врахування взаємозв'язку між по­требами держави та природними, економічними, науково-технічними, практичними сторонами їх вирішення

6.2. врахування розвитку наукового ставлення до природи, до економічної, практичної діяльності, які забезпечують формування економічної культури особистості

7. Мета

7.1. Розкрити навколишній предметний світ духовних і матеріальних цінностей як частини загальнолюдської культури і в процесі пізнання сформувати відповідну поведінку

8. означення

8.1. педагогічна діяльність, спрямована на формування на основі спеціальних знань економічної свідомості, економічного мислення, умінь і навичок економічної діяльності, економічно значущих якостей особистості