دموکراسی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
دموکراسی by Mind Map: دموکراسی

1. روابط انسانی

1.1. یادگیری مهارت روابط انسانی توسط گروه ها

1.1.1. گروه های کاری

1.1.2. گروه های مطالعه

1.1.3. گروه های بازی

1.1.4. خانه

1.1.5. مدرسه

1.1.6. محل کار

1.2. یادگیری زندگی مشترک