các bước phân tích ứng suất tĩnh trục truyền

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
các bước phân tích ứng suất tĩnh trục truyền by Mind Map: các bước phân tích ứng suất tĩnh trục truyền

1. Chọn loại mô phỏng

2. Chọn vật liệu trục truyền

3. Chọn các ràng buộc

4. Đặt tải trọng vào cho bánh trục truyền

5. Tạo lưới

6. Thực hiện mô phỏng

7. Kiểm tra ràng buộc