Khái quát về Nhà nước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khái quát về Nhà nước by Mind Map: Khái quát về Nhà nước

1. Nguồn gốc

1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lênin

1.2. Sự tan rã XHCSNT dẫn tới sự ra đời của NN

1.2.1. Nguyên nhân Kinh tế

1.2.2. Nguyên nhân Xã hội

2. Đặc điểm

2.1. NN nắm giữ quyền lực công

2.2. NN có lãnh thổ và biên giới

2.3. NN nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia

2.4. NN ban hành pháp luật và quản lý xã hội

2.5. NN quy định và thu thuế dưới các hình thức bắt buộc

2.6. NN được quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế đặc biệt

3. Hình thức

3.1. Chính thể

3.1.1. Chính thể quân chủ

3.1.1.1. Quân chủ tuyệt đối

3.1.1.2. Quân chủ tương đối

3.1.2. Chính thể cộng hòa

3.1.2.1. Cộng hòa quý tộc

3.1.2.2. Cộng hòa dân chủ

3.2. Cấu trúc NN

3.3. Chế độ chính trị

4. Chức năng

5. Phân loại