CHƯƠNG I:TỨ GIÁC (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG I:TỨ GIÁC (1) by Mind Map: CHƯƠNG I:TỨ GIÁC (1)

1. Hình thang

1.1. Tính chất : hai góc kề đáy của hình thang bù nhau.

1.2. Định nghĩa : là tứ giác có 2 cạnh đối song song.

2. Hình thang cân

2.1. Định nghĩa : là hình thang có hai góc kề 1 đáy bằng nhau.

2.2. Tính chất : - Hai cạnh bên bằng nhau. - Hai đường chéo bằng nhau.

2.3. Dấu hiệu : - Hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau. - Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau.

3. Hình chữ nhật

3.1. Định nghĩa: là tứ giác có 4 góc vuông.

3.2. Tính chất: - Có tất cả tính chất của hình bình hành, hình thang cân. - Trong hình chữ nhật , hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

3.3. Dấu hiệu : - Tứ giác có 3 góc vuông. - Hình thang cân có 1 góc vuông. - Hình bình hành có 1 góc vuông. - Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau.

4. Hình thoi

4.1. Định nghĩa : là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

4.2. Tính chất: - Có tất cả tính chất của hình bình hành. - Hai đường chéo vuông góc với nhau. - Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

4.3. Dấu hiệu: - Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. - Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. - Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau. - Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc.

5. Hình vuông

5.1. Định nghĩa : là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

5.2. Tính chất : có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

5.3. Dấu hiệu: - Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau. - Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc với nhau. - Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc. - Hình thoi có 1 góc vuông. - Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

6. Hình bình hành

6.1. Định nghĩa: là tứ giác có các cạnh đối song song.

6.2. Tính chất : - Các cạnh đối bằng nhau. - Các góc đối bằng nhau. - Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

6.3. Dấu hiệu: - Tứ giác có các cạnh đối song song. - Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. - Tứ giác có các cạnh đối song song và bằng nhau. - Tứ giác có các góc đối bằng nhau. - Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.