TIMELINE COMI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIMELINE COMI by Mind Map: TIMELINE COMI

1. 1/12 - 12/12

1.1. Chương trình đặt cọc nhận lộc

1.2. TVC 3D sản phẩm Collagen

2. 3/12

2.1. Team Mask hoàn thành

2.2. Tem Collagen có 10k (Đợt 1)

3. 10/12

3.1. Tem Collagen có 10k (Đợt 2) hoàn thành

4. 10/12 - 12/12 Ngày nhà máy sản xuất collagen

4.1. Lễ chuyển giao công nghệ tại Hà Nội

5. 12/12 - 15/12

5.1. Sự kiện ra mắt sản phẩm

5.2. Video câu chuyện cảm hứng Comi

5.3. Hoàn thành chụp Shooting sản phẩm

6. Sau ngày 15/12

6.1. PR sự kiện ra mắt sản phẩm và lễ chuyển giao công nghệ

7. 20/12

7.1. Dự kiến có sản phẩm

7.2. Túi giấy Collagen