Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multimodal læsning læsevejledernetværk by Mind Map: Multimodal læsning  læsevejledernetværk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Multimodal læsning læsevejledernetværk

Hvad er multimodale tekster?

Multimodal er en betegnelse for tekster der anvender flere tegnsystemer i et samlet udtryk (Marianne Wurtz 2012)

Hvad er multimodal læsning?

Nutidens elever har brug for at udvikle både den tekstlige kompetence og den tekniske beherskelse af de medier, de bruger til at skabe tekster (modal affordans og mediets affordans) (Elise S. Tønnesen 2012)

Skærmtekster er multimodalitet, hyperstruktur og interaktivitet. Heri ligger at skærmteksterne typisk består af flere forskellige modaliteter, og de kombinerer gerne statiske udtryk som skrift og billeder med dynamiske udtryk som lyd, animation og video. Brugeren designer sin egen tekstoplevelse udfra det tilgængelige tilbud på skærmen. (Bjørg Nyjordet 2012)

Antallet af semiotiske systemer vil ikke være en kvalitet i sig selv. Det som giver kvalitet, vil være kombinationer af semiotiske systemer, der kommunikerer godt ud fra den situationskontekst, de skal fungere i. (Eva Maagerø/Faglig læsning og skrivning 2012)

Det skrevne sprog spiller nu en rolle i kommunikative sammenhænge og ikke længere ROLLEN (Kress 2003)

Multimodalt samspil

De multimodale samspilsmekanismer: Rytme (tekstlig), komposition og informationssammenkædningen (Anne Løvland 2012)

forskellige modaliteter i en tekst formidler den samme information, men på forskellig måder = multimodal redundans (Kress) også kaldet funktionel tyngde

forskellige modaliteter har specialiserede opgaver og funktioner i kommunikationshandlingen = funktionel specialisering (kress)

Transformation: Perciperer tegnet i samme form eller modalitet. Transduktion: En omformning fra 'en modalitet til en anden.

Lærerrollen

De digitale udfordringer består i at hente det bedste fra begge traditioner; på den ene side den grundige proces, som arbejdsbogen kræver, på den anden side digitalmediets muligheder for hurtigere produktion og lettere deling (Hoem & Schwebs 2012)

I multimodale skriveforløb indtager læreren en ny rolle kaldet den horisontale vertikaliserede lærer: Hun inddrager elevernes mediekompetencer som potentiale i undervisningen (horisontale rolle) samtidig med at hun leder undervisningen og kvalificerer produkterne med sin faglighed (vertikale rolle) (Sørensen i Marianne Wurtz 2012) Dette bidrager til at skabe en læringskultur, hvor videndeling er en integreret adel af skolekulturen,

Det er vigtigt at reflektere over, hvad der fremhæves via de modaliteter vi vælger, og hvad der ikke kommer så tydeligt frem (Elise Tønnesen 2012)

Lærere giver ringe respons på elevers valg af udtryksmåder og virkninger af dette samspils valg (Anne Løvland 2012)

Litteratur

Børns multimodale tekstverden som potentiale i undervisningen af Marianne Würtz i VIDEN OM LÆSNING nr. 7

Læse- og skrivekompetencer i forhold til digitale tekster af Marianne Würtz (nettekst)

Sammensatte tekster - af børns tekstpraksis af Elise Seip Tønnessen. Forlaget Klim 2012

Så mange måder at skabe mening på af Eva Maagerø i Læsning og skrivning i alle fag. Dafolo 2012