Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIN HỌC by Mind Map: TIN HỌC

1. Chương 1

1.1. Bài 1

1.1.1. +) Lập trình: là việc sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của NNLT cụ thể để mô tả dữ liệu và các thao tác của thuật toán.

1.1.2. +) Chương trình dịch: là chương trình đặc biệt nhằm chuyển đổi chương trình viết bằng NNLTBC sang ngôn ngữ máy. Chương trình dịch gồm 2 loại: •Thông dịch. •Biên dịch.

1.1.3. +) Ngôn ngữ lập trình: là ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán cho máy tính hiểu và thực hiện được. •Ngôn ngữ máy. •Hợp ngữ. •Ngôn ngữ lập trình bậc cao.

1.2. Bài 2

1.2.1. - Các thành phần cơ bản: •Bảng chữ cái. •Cú pháp. •Ngữ nghĩa.

1.2.2. - Một số khái niệm:

1.2.2.1. a) Tên: dùng để các định các đối tượng trong chương trình. Tên được đặt theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình cụ thể: + Tên dành riêng ( từ khoá ). + Tên chuẩn. + Tên do người lập trình đặt.

1.2.2.2. b) Hằng và biến: + Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình: (+) Hằng số học. (+) Hằng logic. (+) Hằng sâu. +Biến: là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. + Chú thích: giúp người đọc dễ dàng nhận biết ý nghĩa của chương trình đó.

2. Chương 2

2.1. Bài 3

2.1.1. - Chương trình được viết bằng NNLTBC gồm: + Phần khai báo. + Phần thân. - Các thành phần của chương trình: a) Phần khai báo: + Khai báo tên chương trình. + Khai báo thư viện. + Khai báo hằng. + Khai báo biến. b) Phần thân chương trình: được xác định bở cặp dấu hiệu “begin” và “end”. Sau “end” có dấu chấm ( . ).

2.2. Bài 4

2.2.1. Kiểu một số dữ liệu chuẩn: + kiểu nguyên + kiểu thực + kiểu kí tự + kiểu logic

2.3. Bài 5

2.3.1. Cấu trúc chung của khai báo biến: Var < danh sách biến >: < kiểu dữ liệu>;

2.4. Bài 6

2.4.1. - Phép toán: + Với các số nguyên. + Với các số thực. + Phương trình logic. + Phương trình quan hệ. - Biểu thức số học. - Hàm số học chuẩn. - Biểu thức logic. - Câu lệnh gán.

2.5. Bài 7

2.5.1. Các thủ tục chuẩn /ra đơn giản: +nhập dữ liêu vào từ bàn phím; + đưa dữ liệu ra màn hình.

3. Chương 3

3.1. Bài 9

3.1.1. Câu trúc rẽ nhánh: + Rẽ nhánh. + Câu lệnh “if-then”. + Câu lệnh ghép. +1 số ví dụ.

3.2. Bài 10

3.2.1. Cấu trúc lặp: + Lặp. + Lặp vô số lần biết trước và câu lệnh tự do. + Lặp vô số lần biết trước và câu lệnh “while-do”.

4. Đỗ Thị Thành Tâm 11A6