ถอด​บทเรียน​ covid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ถอด​บทเรียน​ covid by Mind Map: ถอด​บทเรียน​ covid

1. Law

1.1. ขอความเห็น

1.2. ประสาน/หารือข้อกฏหมายส่วนกลาง

1.2.1. ทำให้ดีขึ้น

1.2.1.1. รวบรวมประเด็น

1.2.1.2. สื่อสาร

2. 1.การสั่งการ

2.1. VDO​ con

2.1.1. IC​ สั่งการ

2.1.1.1. Lia รับข้อสั่งการ

2.1.1.1.1. หน.​ภาระกิจ

2.1.1.1.2. บันทึกเข้าระบบ

2.2. ข้อมูลมาไม่ครบ

2.3. IC​ สั่งการ

2.3.1. LIA รับข้อสั่งการ

2.3.1.1. หน.ภาระกิจ

2.3.1.1.1. ผู้ปฏิบัติ

2.3.1.2. บันทึกเข้าระบบ

2.4. ความคาดหวัง

2.4.1. คำสั่งที่ชัดเจน

2.4.1.1. ผู้ปฏิบัติดำเนินการได้

2.4.2. ความถูกต้อง​ ทันเวลา​ครบถ้วน

2.5. ปัญหา

2.5.1. SAT

2.5.1.1. ข้อสั่งการไม่ชัเจน​ และไม่สามารถปฏิบัติได้

2.5.2. poe การปฏิบัติบางครั้งล่าช้า

2.5.2.1. ต้องประสานกับหน่วยงานอื่น

2.5.3. Fin บางครั้งไม่ชัดเจน​ (คำนวนเงินผิด)

2.5.4. Log รายละเอียดข้อมูล​ของการสั่งการ

2.5.4.1. หลักฐานการเบิก

2.5.4.2. เวลาปฏิบัติงาน

2.5.4.3. จำนวนของที่เบิก

2.5.5. Vac

2.5.5.1. ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก

2.5.5.2. มีหลายภาระกิจ

2.5.6. Lia

2.5.6.1. บางครั้งไม่ชัดเจน​จาก​IC​ สคร.

3. ประสานงาน

3.1. งานพัสดุ

3.1.1. op

3.1.2. กรมควคุมโรค

3.1.2.1. ขอรับการสนับสนุน

3.1.2.2. สนับสนุน

3.1.3. เครือข่าย

3.2. งานยานพาหนะ

3.2.1. ประสาน​Lia

3.2.1.1. ได้ข้อมูลยาก/ไม่มีข้อมูล

3.2.2. รถพระราชทานฯ

3.2.2.1. ประสาน​ตำรวจ

3.3. OP

3.3.1. SAT

3.3.1.1. การสรุปรายงานการทำงาน

3.3.1.2. ผู้ปฏิบัติงาน​ไม่สรุปงาน

3.3.2. LAB

3.3.2.1. การรับของ

3.3.2.2. รายงาน​Noval

3.3.3. Log

3.3.3.1. ยานพาหนะ

3.3.3.1.1. ขาดความชัดเจน

3.4. จังหวัด

3.4.1. ความชัดเจน​การปฏิบัติงาน

3.5. SAT

3.5.1. ภายใน

3.5.1.1. OP

3.5.1.1.1. ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

3.5.2. ภาระกิจสนับสนุน

3.5.3. ภายนอก

3.5.3.1. สสจ.

3.5.3.1.1. ผู้ปฏิบัติงานทีมมีความหลากหลาย

3.5.3.1.2. ทักษะการประสานงาน

3.6. Lab

3.6.1. ภายใน

3.6.1.1. OP

3.6.1.1.1. ไม่แจ้ง​ Event

3.6.1.1.2. ล่าช้า

3.6.1.1.3. การเบิก ATK

3.6.1.1.4. ระบบ​ Authen

3.6.2. ภายนอก

3.6.2.1. วิชาการ

3.6.2.2. การสนับสนุนการตรวจ

3.6.2.3. Auditor

3.7. HR

3.7.1. ภายใน

3.7.1.1. จัดทำคำสั่ง

3.7.1.2. ประสานคนจัดเวร/ผู้ปฎิบัติ

3.7.1.3. ข้อจำกัดเรื่องตารางเวร

3.7.1.3.1. จำนวนคนน้อย

3.7.1.3.2. หลายภารกิจ

3.7.2. ภายนอก

3.7.2.1. ประสานกรม

3.7.2.1.1. ผู้ปฏิบัติงาน

3.8. Poe

3.8.1. ภายใน

3.8.1.1. OP/SAT/HR

3.8.2. ภายนอก

3.8.2.1. กระทรวงสาธารณสุข

3.8.2.2. นอกกระทรวงสาธารณสุข

3.9. Lia

3.9.1. ภายใน

3.9.1.1. ทุกภาระกิจ

3.9.2. ภายนอก

3.9.2.1. EOC​ กรม

3.9.2.1.1. ไม่มีทำเนียบผู้ประสาน

3.10. STAG

3.10.1. ภายใน

3.10.1.1. ประสานงานตามภาระกิจ

3.10.2. ภายนอก

3.10.2.1. สสจ.ข้อมูลมีความล่าช้า