CÁC NƯỚC CHÂU Á

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC NƯỚC CHÂU Á by Mind Map: CÁC NƯỚC CHÂU Á

1. Công Cuộc Cải Cách Mở Cửa

1.1. Nội dung

1.1.1. Xây dựng XHCN theo màu sắc Trung Quốc lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, cải cách mở cửa Trung Quốc giàu mạnh, văn minh

1.2. Đối Ngoại

1.2.1. Củng cố địa vị trên quốc tế, quan hệ hữu nghị với các nước, thu hồi Hồng Kong, MaCao

1.3. Thành Tựu

1.3.1. kinh tế phát triển với tốc độ nhanh

1.4. Ý Nghĩa

1.4.1. Kinh tế phât triển nhanh

1.4.2. Tình hình chính trị, xã hội ổn định

2. Trung Quốc

2.1. Hoàn cảnh ra đời

2.1.1. Ngày 1/10/1949, nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời

2.1.2. Từ 1946-1949 cuộc chuến kéo dài giữa Trung Quốc dân đảng và Đảng cộng sản Trung Quốc

2.2. Ý Nghĩa Lịch Sử

2.2.1. Kết Thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc, hàng nghìn năm của chế độ phong kiến

2.2.2. Đất nước bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do

2.2.3. Hệ Thống Xã Hội Chủ Nghĩa nối liền từ Châu Á sang Châu Âu

3. Những nét nổi bật của Châu Á sau năm 1945

3.1. Nhiều phong trào giải phóng dân tộc nổ ra nhiều nước đã giành được độc lập: Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam

3.2. Đạt sự tăng trưởng nhanh chóng

3.3. Nhiều nơi vẫn còn diễn ra xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ với những hành động khủng bố.