THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT by Mind Map: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

1. Khái niệm thực hiện pháp luật: là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân,tổ chức

2. Các hình thức thực hiện pháp luật

2.1. 1.Sử dụng pháp luật: là các cá nhân tổ chức sử dụng đúng đắn các QUYỀN của mình làm những gì pháp luật cho làm