แผนการดำเนินงาน HERBAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนการดำเนินงาน HERBAL by Mind Map: แผนการดำเนินงาน HERBAL

1. แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1. กลุ่มเป้าหมาย

1.1.1. ตลาดในประเทศ

1.1.1.1. บุคคลทั่วไป

1.1.1.1.1. ความต้องการในการบริโภคสินค้าไพร

1.1.1.1.2. ช่องทางในการซื้อ

1.1.1.1.3. จำนวนคนที่บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละประเภท

1.1.1.1.4. พฤติกรรมการบริโภคสินค้าสมุนไพร

1.1.1.2. ผู้ประกอบการ

1.1.1.2.1. ประเภทธุรกิจ

1.1.1.2.2. สินค้า

1.1.1.2.3. ข้อมูลติดต่อ

1.1.1.2.4. ช่องทางการจัดซื้อ/จำหน่าย

1.1.1.3. ผู้จำหน่าย

1.1.1.3.1. ประเภทสินค้า

1.1.1.3.2. ข้อมูลติดต่อ

1.1.1.3.3. ช่องทางการจัดซื้อ/จำหน่าย

1.1.2. ตลาดต่างประเทศ

1.2. แผนการจัดส่งสินค้า

2. แผนรายได้

2.1. pay/click

2.2. ค่าโฆษณา

2.3. % จากยอดขาย

3. แผนการผลิต (Credit by P'noy)

3.1. 1. วิเคราะห์ระบบ ศึกษาและวิเคราะห์ในตัวผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจจุดขาย จุดเด่นของเว็บไซต์ และวิเคราะคู่แข่งในตลาด

3.2. 2. ออกแบบระบบและการจัดวางเว็บไซต์

3.3. 3. ออกแบบกราฟฟิค หน้าจอเว็บไซต์

3.4. 4. เขียนโปรแกรม เพื่อสนับสนันตัวโปรดักที่ต้องนำเสนอในรูปแบบของ design

3.5. 5. ตรวจสอบ ความถูกต้องของระบบ (เว็บไซต์)

3.6. 6. ขึ้นระบบออนไลน์ เป็น staging เพื่อทดสอบครั้งสุดท้าย

3.7. 7. ขึ้นระบบจริง พร้อมลงข้อมูลจริงบางส่วน และรอเปิดตามการตลาด

4. แผนการตลาด

4.1. โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

4.2. walk in

4.3. email

4.4. tel

4.5. event

4.6. SEO/Online Marketing