РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ by Mind Map: РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

1. МОДУЛЬ 2. Розвиток внутрішньоособистісного емоційного інтелекту

1.1. Лекції

1.1.1. 1. Усвідомлення власних емоцій як особистісного ресурсу

1.1.2. 2. Управління власними емоціями

1.2. Практичні заняття

1.2.1. 1. Усвідомлення власних емоцій як особистісного ресурсу

1.2.2. 2. Вираження власних емоцій

1.2.3. 3. Способи управління власними емоціями

1.2.4. 4. Джерела основних видів негативних емоцій та їх усунення

1.3. Завдання для самостійної роботи

1.3.1. 1. Наше тіло – помічник в усвідомленні емоцій

1.3.2. 2. Методи трансформації емоції

1.3.3. 3. Емоційні автоматизми

1.3.4. 4. Очікування в різних соціальних ролях як джерело негативних емоцій

1.4. Модульний контроль

2. МОДУЛЬ 1. Психологічна сутність феномену емоційний інтелект

2.1. Лекції

2.1.1. 1. Емоційний інтелект як психологічний феномен

2.1.2. 2. Мотивація розвитку емоційного інтелекту

2.2. Практичні заняття

2.2.1. 1. Поняття емоційного інтелекту

2.2.2. 2. Емоційний інтелект як основа внутрішньої гармонії та соціального успіху

2.3. Завдання для самостійної роботи

2.3.1. 1. Оцінка власного EQ

2.3.2. 2. Баланс життя. Рамка результату: постановка цілей (написання промови в свою честь)

2.4. Модульний контроль

3. МОДУЛЬ 3. Розвиток міжособистісного емоційного інтелекту

3.1. Лекції

3.1.1. 1. Усвідомлення емоцій інших людей

3.1.2. 2. Управління емоціями інших людей

3.2. Практичні заняття

3.2.1. 1.Вербальні та невербальні індикатори емоцій

3.2.2. 2. Емпатійне та активне слухання

3.2.3. 3. Типові емоційно-комунікативні стратегії

3.2.4. 4. Ефективне використання емоцій

3.3. Завдання для самостійної роботи

3.3.1. 1. Гендерні особливості вираження емоцій

3.3.2. 2. Протистояння маніпуляції емоціями

3.3.3. 3. Cамооцінка перешкод в установленні емоційних контактів

3.3.4. 4. Уміння управляти емоціями та поведінкою іншого через впевнені, невпевнені та агресивні відповіді

3.4. Модульний контроль

4. Рекомендована література

4.1. 1. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена // Вопросы психологии. − 2006. − № 3. − С. 78−86. 2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект; пер. с англ. А.П. Исаевой. – М.: ACT: ACT МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009. – 478, |2] с. 3. Изард К. Э. Психология эмоций. – СПб.: Издательство «Питер», 1999, – 464 с. 4. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2002. – 752 с. 5. Кэ де Ври Манфред. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта; пер. с англ. – М.: Альпина, 2003. – 311 с. 6. Луиза Л. Хей. Исцеляющая сила мысли. – ОЛМА Медиа Групп, 2006. 7. Носенко Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції. – К.: Вища школа, 2003. 8. Орлов Ю. М. Оздоравливающее мышление. – Слайдинг, 2007. 9. Орме Г. Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха. – М: "КСП+", 2003. – 272 с. 10. Пезешкиан Хамид, Воронов Марк. Введение в позитивную психологию и психотерапию. – Харьков, 2003. 11. Пил Н. В. Сила позитивного мышления / пер. с англ. Л. А. Бабук. – 3-е изд. – Мн.: «Попурри», 2007. 12. Пол Экман. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. – СПб.: Питер, 2010. 13. Пол Экман. Узнай лжеца по выражению лица. – СПб.: Питер, 2010. 14. Рейнольдс Марша. Коучинг: эмоциональная компетентность / Пер. с англ. -М.: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2003. -112 с. 15. Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М.: Інститут психологии РАН, 2004. 16. Тихомиров О. К. Психология мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1984. 17. Фрейд 3. Печаль и меланхолия. – М., 1920. 18. Харрис Т. Э. Я - о'кей, ты - о'кей. – Академический Проект, 2006. 19. Холмогорова А., Гаранян Н. Эмоциональные расстройства и современная культура // Московский психотерапевтический журнал. – 1999. – № 2. – С.61–90. 20.Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рационально-эмоциональный подход. – ЭКСМО, 2002. 21. Штайнер Клод. Сценарии жизни людей: школа Эрика Берна. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

5. Пояснювальна записка

6. Індивідуальна навчально-дослідна робота

6.1. Самоаналіз емоційного досвіду

6.1.1. 1. Ведення щоденника емоцій

6.1.2. 2. Створення власної емоційної карти

6.1.3. 3. Створення колоди емоцій

7. Система поточного і підсумкового контролю