Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ปกครองส่วนท้องถิ่น by Mind Map: ปกครองส่วนท้องถิ่น
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ และ ท้องถิ่น

มีการกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐ

2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ บริการสาธารณะ

มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น