Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ปกครองส่วนท้องถิ่น by Mind Map: ปกครองส่วนท้องถิ่น
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ และ ท้องถิ่น

มีการกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐ

2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ บริการสาธารณะ

มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น