CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES, LA TECNOLOGIA I LES MATEMÀTIQUES ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES, LA TECNOLOGIA I LES MATEMÀTIQUES (ICSTME 2001) by Mind Map: CONFERENCIA  INTERNACIONAL SOBRE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES, LA TECNOLOGIA I LES MATEMÀTIQUES (ICSTME 2001)

1. 1. Es precís formular polítiques i directrius

1.1. Els governs han de fer polítiques per fomentar la ECTM en la educació formal i no formal

1.2. Els governs han de preparar als formadors de ciències, tecnologia i matemàtiques perquè organitzin tallers basats en aprendre a conceptualitzar i materialitzar la instrucció elemental mitjançant un material didàctic adaptat a la regió

1.3. Els governs propiciaran sistemàticament als docents perque avaluïn constantment la seva funció segons l'aprenentatge dels seus alumnes

2. 2.La ECTM haurà d'abastar qüestions ètiques i socials

2.1. S'intensificarà la cooperació entre governs per revisar periòdicament els plans d'estudi de la formació dels professors de ciències, tecnologia i matemàtiques, amb la finalitat de desenvolupar les seves capacitats per relacionar la teoria amb la pràctica de la societat.

2.2. Els governs faran esforços per difondre pràctiques adequades en matèria de ECTM que integrin valors ètics, temes relacionats amb la societat, la ecologia, la salut,...i la responsabilitat social.

2.3. Els governs s'asseguraran que les matèries han d'anar orientades al desenvolupament sostenible

3. 3.La ECTM haurà de respondre millor a les necessitats dels alumnes

3.1. Els professors hauràn d'estudiar millor la relació existent entre la ECTM i la cultura indígena

3.2. S' organitzaran tallers per elaborar mòduls didàctics ressaltant la relació que la ECTM té amb la societat

3.3. Es realitzaran investigacions per determinar necessitats, interessos i aspiracions per a satisfer l'ensenyament de les ciències, la tecnologia i les matemàtiques

3.4. El govern convidarà als professors a preparar, utilitzar i avaluar el seu propi material didàctic

3.5. El govern recolzarà als educadors de ciències, tecnologia i matemàtiques.

4. 4.La avaluació haurà de ser vàlida

4.1. S'organitzaran seminaris regionals i nacionals per pensar mètodes d'avaluació

4.2. La UNESCO vetllarà perquè els instruments d'avaluació es transmetin per conducte de la xarxa de ECTM

4.3. En el procés d'avaluació s'utilitzarà una tecnologia apropiada

4.4. Caldrà assebentar-se de que a l'avaluació no influeix la raça, el sexe i la classe social

5. 5.La rendició de comptes requereix sistemes eficaços de seguiment

5.1. La UNESCO promourà l'avaluació constant dels resultats de la ECTM

5.2. La UNESCO en cooperació amb les organitzacions de govern, portarà a terme una avaluació per determinar les mesures en que s'han establert l'estructura i les activitats recomanades per la ECTM

5.3. Els governs aplegaran i publicaran periòdicament dades relatives al establiment i l'eficàcia de la ECTM

6. 6. La ECTM haurà de fomentar la igualtat i la integració

6.1. Activitats de sensibilització en escoles, per fomentar la participació de minories i grups desfavorits

6.2. El govern afavorirà la integració

6.3. Durant els pròxims 5 anys, s'organitzaran tallers per promoure la igualtat

6.4. Es faran investigacions del material didàctic per garantir que es basa en un plantejament integrador i equitatiu per tota la societat

7. 7. Fomentar la diversitat de les pràctiques eficaces

7.1. S'adoptaran les mesures necessàries per garantir la formació professional mitjançant la utilització de pràctiques

7.2. S'establiran mecanismes oficiosos per promoure la ECTM

7.3. Es fomentarà la innovació i experimentació en matèria de ECTM

7.4. els centres a distància, hauran de prendre la iniciativa de la diversificació de les pràctiques, per mitjà de sistemes d'ensenyament

8. 8. Els professors de ciències, tecnologia i matemàtiques necessiten sentir-se valorats per la societat

8.1. El govern recolzarà mitjançant sistemes per incentivar i facilitar la tasca dels professors de ciències, tecnologia i matemàtiques

8.2. La UNESCO crearà equips de treball d'educadors de ciències per col·laborar en públic amb mitjans de comunicació

8.3. El govern i la UNESCO cooperaran per elaborar i distribuir materials que expliquin i promoguin la importància de la ECTM

8.4. La UNESCO procurarà augmentar la assignació de recursos humans i financers a la ECTM.

9. 9. La elaboració de programes de formació eficaces haurà de ser una prioritat important pel govern

9.1. Els governs posaran en funcionament un programa per col·laborar amb les associacions professionals de ECTM

9.2. El govern crearà un programa per treballar amb les associacions professionals de ECTM per tal de promoure una formació eficaç

9.3. Els educadors hauran d'intervenir més activament amb els seus propis programes de desenvolupament personals

9.4. El govern concedirà la prioritat a la seva política encaminada a atraure i retenir educadors competents

9.5. S'instarà als docents a que es recolzin entre ells

9.6. Els governs vetllaran perquè s' harmonitcin tots els aspectes de l'elaboració dels plans d'estudi, l'avaluació i formació dels docents

10. 10. Es precisen mecanismes per intercanviar informació sobre les pràctiques eficaces

10.1. La UNESCO crearà un centre d'intercanvi d'informació per difondre pràctiques de ECTM

10.2. Es celebraran reunions i conferències per intercanviar la informació sobre pràctiques útils de la ECTM

10.3. Es definiran criteris per reconèixer la eficàcia de les pràctiques en aquest camp

11. 11. S'hauran de promoure les investigacions sobre les pràctiques eficaces

11.1. El govern promourà la investigació orientada a l'acció en els seus respectius països

11.2. Els governs formularan una política per renovar els plans d'estudi cada tres anys

11.3. Les associacions professionals de ECTM intensificaran les seves activitats d'investigació presentant els resultats a la xarxa de ECTM de la UNESCO

11.4. Les entitats comercials i mitjans de comunicació participaran en la elaboració i desenvolupament d'assignatures de ciències, tecnologia i matemàtiques