Оценка и износване на дълготрайни активи

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Оценка и износване на дълготрайни активи by Mind Map: Оценка и износване на дълготрайни активи

1. Износване на ДА

1.1. Физическо износване

1.1.1. изразява се във влошаването на значенията на някои технически характеристики

1.1.2. степента на физ. изосване се определя като се сравнят значенията на избрания показател в различни моменти във времето

1.1.3. аналитично - чрез коефициента на физ. износване К=Фактически срок/ Практически срок

1.1.4. фактори, оказващи влияние върху физ. износване: фактори, произтичащи от начина на изработване на ДА; условията, в които се осъществява експлоатация (благоприятни и неблагоприятни); ритмичност и качество на изпълняваните дейности по поддръжа и ремонт на ДА

1.1.5. фактори свързани с начина на стопанисване: видове физ. износване: отстранимо (разходите за ремонт < цената на нов аналогичен ДА), неотстранимо (или технически не може да бъде преодоляно или е икономически неизгодно да се извърши ремонт)

1.2. Икономическо износване

1.2.1. изразява се във влошаването на някои икономически характеристики

1.2.2. степена на икон. износване се измерва като се сравняват значенията на избрани икон. показатели

1.2.3. Коефициент на икон. износване представлява разликата от старата и новата себестойност, разделена на старата себестойност

1.2.4. основен фактор, който оказва влияние върху степента на влияние на икон. износване е научно-техническия прогрес и темповете, с които се внедрряват новите постижения в практиката

1.2.5. видове икон. износване: новите ДА имат по-ниска отчетна стойност спрямо старите; старите и новите ДА се различават не само по отчетна стойност, но и по някои технически показатели; социални съоръжения свързани с безопасност и условия на труд ограничаващи използването на ДА; поради екологични съображения се ограничава степента на използване на ДА

1.2.6. Prepare Next Stage Budget

1.3. Аморитзационни отчисления и амортизационна политика

2. Оценка на ДА

2.1. Инженерно-технически оценки за състоянието на ДА - имат специфичен характер

2.1.1. имат специфичен характер

2.2. Икономически оценки за стойността на ДА

2.2.1. Отчетна -отнася се за новозакупени ДА; определя се по 1 от следните начини:(цена на придобиване-вклчват се всички разходи за закупуване,транспорт,монтаж,себестойност,разходи за производство); този начин се прилага, когато ДА са създадени в предприятието; справедлива цена;преоценъчна стойност

2.2.2. Балансова (текуща) - отчетна стойност - натрупаните амортизационни отчисления

2.2.3. Възстановяема - възстановява се чрез приходи за целия срок на експлоатация на обекта; трябва да е по-голяма от отчетната стойност

2.2.4. Ликвидационна -определя се в края на експлоатацията на обекта остатъчна (неамортизирана) част,разходи на демонтаж, подготовка за реализация, приходи от продажби на детайли,вторични суровини