Tại sao giai cấp công nhân ở các nước tư bản chưa thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tại sao giai cấp công nhân ở các nước tư bản chưa thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình by Mind Map: Tại sao giai cấp công nhân ở các nước tư bản chưa thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình

1. Điều kiện chủ quan

1.1. GCCN chưa giác ngộ được SMLS

1.1.1. Ở các nước tư bản, GCCN chưa có điều kiện được tiếp cận giáo dục CN Mác Lênin ·

1.1.2. GCCN đấu tranh tự phát

1.1.3. chưa có đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn

1.2. Đảng Cộng sản chưa đủ sức lãnh đạo, giai cấp công nhân chưa tự xây dựng được chính đảng,chưa có sách lược, phương pháp cách mạng đúng đắn nên chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân đi theo Đảng để làm cách mạng.

1.3. Sự phát triển của GCCN

1.3.1. Số lượng

1.3.1.1. Bậc thấp

1.3.1.1.1. Có số lượng đông, bị bóc lột nặng nề => có tinh thần đấu tranh

1.3.1.2. Bậc cao

1.3.1.2.1. Có số lượng ít, ít bị bóc lột => không có tinh thần đấu tranh

1.3.2. Chất lượng

1.3.2.1. Chưa trưởng thành về ý thức chính trị

2. Điều kiện khách quan

2.1. Địa vị kinh tế- xã hội

2.1.1. Mức lương nhà TB trả đủ để đáp ứng nhu cầu của GCCN

2.1.2. GCCN chưa đoàn kết được với các giao tầng khác trong xã hội

2.2. Địa vị chính trị - xã hội

2.2.1. Mâu thuẫn giữa GCCN và GCTS chưa đạt đến đỉnh điểm vì GCTS thực hiện những chính sách để xoa dịu những mâu thuẫn như tăng lương giảm giờ làm