Дълготрайни активи (ДА) на бизнес организацията

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи (ДА) на бизнес организацията by Mind Map: Дълготрайни активи (ДА) на бизнес организацията

1. Амортизационна политика

1.1. Част от стопанската политика на бизнес организацията, изразява се чрез избора и прилагането на определени методи за изчисляването на амортизационните отчисления

2. Амортизационни отчисления

2.1. Суми, които се определят годишно, включват себестойността на произведените продукти и служат за подмяна на износени ДА

3. Оценки на ДА

3.1. инженерно-технически оценки за състоянието на ДА

3.2. икономически оценки

3.2.1. балансова стойност

3.2.2. възстановяема стойност

3.2.3. отчетна стойност

4. Състав

4.1. Дълготрайни материални активи

4.2. Дълготрайни нематериални активи

4.3. Дълготрайни финансови активи

4.4. Отсрочени данъци

5. Износване/изхабяване на ДА

5.1. Физическо изхабяване

5.1.1. Фактори

5.1.1.1. фактори, произтичащи от начина на създаване

5.1.1.2. условията, в които се осъществява експлоатацията

5.1.1.3. ритмичност и качество на ремонта и поддръжката

5.1.1.4. фактори, свързани с начина на стопанисване

5.1.2. Видове

5.1.2.1. отстранимо

5.1.2.2. неотстранимо

5.2. Икономическо/морално изхабяване

5.2.1. новите ДА имат по-ниска отчетна стойност спрямо старите