Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems) by Mind Map: Derde tranche, tweede fase in
Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer
(incl integratie Bems)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems)

In deze LexLex vind je de wijzigingen in het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en andere besluiten naar aanleiding van de derde fase, tweede tranche. Het gaat om de volgende twee publicaties: - Besluit van 14 sepetmber 2012, Staatsblad 2012 nr 558 en - Staatscourant van 25 oktober 2012 nr 21524. NOG NIET VERWERKT Met deze wijzigingen wordt voor een nieuw groep bedrijven de vergunningplicht opgeheven en worden bedrijven die onder de IPPC richtlijn vielen, type C bedrijven. Ook wordt het Bems geïntegreerd in het Activiteitenbesluit.   Leeswijzer: De gewijzigde onderdelen van de besluiten zijn weergegeven. Het Activiteitenbesluit is als uitgangspunt genomen. Je ziet de gewijzigde afdelingen, paragrafen en artikelen. Bovendien zijn ze zo zoveel mogelijk in relatie tot elkaar geplaatst. Je kunt steeds de letterlijke wettekst en de artikelgewijze toelichting oproepen door op het pijltje te klikken. Uitzonderingen zijn met een rode vlag gemarkeerd. Een uitroepteken in een gele driehoek duidt op een bijzondere situatie. De artikelen uit de Activiteitenregeling zijn direct opgenomen bij de artikelen in het besluit zelf om de relatie helder te maken. Je kunt de artikelen uit de regeling makkelijk herkennen: ze zijn aangeduid met AR in een wit vlak.   Lex hoopt dat je snel thuis bent in de nieuwe wetgeving!   Alhoewel we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze LexLex hebben samengesteld, kan er onbedoeld toch een foutje in zijn geslopen. Het gebruik van deze informatie is voor eigen riscico. Foutje gezien? Meld het ons svp!

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Nieuw § 6.0. Reikwijdte hoofdstuk 6

Nieuw art 6: reikwijdte, Wijziging artt 6.1 t/m 5.5, 6.10 en 6.10: wetstechnische aanpassing

§ 6.1. Algemeen overgangsrecht

Vervalt: art 6.7

Vervalt § 6.2. Overgangsrecht energiebesparing

§ 6.4. Overgangsrecht bodem

Wijziging art 6.10: ivm NRB 2012

§ 6.6. Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders

Wijziging art 6.17: ivm vernummeringen

Wijziging opschrift § 6.9. Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie

Wijziging art 6.20: overgangsrecht eisen ogv art 3.7 en stookinstallaties <50 Megawatt, Nieuw art 6.20b: betreft situaties waarin nominaal vermogen installatie wordt aangepast voor 1-1-2017 cq 1-1-2019

Nieuw art 6.20a: nominaal vermogen tussen de 400 kilowatt en 1 megawatt en voor ketelinstallaties met een nominaal vermogen onder de 400 kilowatt voor zover daarin biomassa wordt verstookt, Nieuw art 6.20b: betreft situaties waarin nominaal vermogen installatie wordt aangepast voor 1-1-2017 cq 1-1-2019

Nieuw art 6.20c: overgangsrecht bij gelijktijdig gebruik van brandstof

Nieuw art 6.20d: inhoudelijk gelijk aan 6.20 (oud)

Nieuw § 6.10b Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie

Nieuw art 6.21c: betreft art 3.16d

Wijziging opschrift § 6.12. Overgangsrecht met betrekking tot het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

Wijziging 6.23: aanmerken vergunningvoorschriften als maatwerk

Vervalt § 6.13b. Overgangsrecht voor het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

Nieuw § 6.13k. Overgangsrecht met betrekking het opslaan in ondergrondse opslagtanks van organische oplosmiddelen

Nieuw art 6.24w: betreft 3.30a

Nieuw § 6.13l. Overgangsrecht met betrekking tot het bereiden van voedingsmiddelen

Nieuw art 6.24x: betreft art 3.131 of besluit als bedoeld in art 6.43

Nieuw § 6.13m. Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten

Nieuw art 6.24y: betreft art 3.134

Nieuw § 6.13n. Overgangsrecht tandheelkunde

Nieuw art 6.24z: betreft art 3.153

Vervalt § 6.14. Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, vaste kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

§ 6.14a. Opslaan van stoffen in opslagtanks

Wijziging art 6.25a: betreft 4.5b

Vervalt § 6.17. Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie

Nieuw § 6.22a. Overgangsrecht met betrekking tot vormgeven van betonproducten

Nieuw art 6.33a: betreft aanmerken vergunningvoorschriften als maatwerkvoorschriften

Vernummerd § 6.22b. Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

Vernummerd 6.33b: was 6.33a

Vervalt § 6.23a. Overgangsrecht met betrekking tot vellenoffset druktechniek

Vervalt § 6.23b. Overgangsrecht met betrekking tot het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton

Vervalt § 6.24. Overgangsrecht met betrekking tot het bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen

Vervalt § 6.25. Overgangsrecht met betrekking tot het vervaardigen en bereiden van voedingsmiddelen

Vervalt § 6.26. Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees en vis

Vervalt § 6.27. Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van brandbare stoffen

Wijziging opschrift § 6.23. Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

§ 6.29. Slotbepalingen

Wijziging art 6.43: ivm intrekken besluiten

AR Overgangsrecht (voor zover niet specifiek vermeld bij de desbetreffende paragrafen zelf)

AR Wijziging art 6.7

AR Wijziging art 6.8

AR Wijziging art 6.10

AR Nieuw art 6.11aa

AR Vervallen art 6.11b

AR Wijziging art 6.15

Hoofdstuk 1. Algemeen

Afdeling 1.1 Begripsbepalingen ed.

Nieuw art 1: wijziging reikwijdtebepaling art 1.4

Wijziging art 1.1: begripsbepalingen

Wijziging art 1.4: wijziging reikwijdtebepaling

Nieuw art 1.5a: uitzonderingen mbt stookinstallaties in Nederlandse exclusieve zone

Wijziging art 1.6 lid 1: mogelijkheid gecreëerd vrijstelling vergunningplicht Waterwet lozen betonindustrie en vervaardigen voedingsmiddelen

Wijziging art 1.7: aanpassing naam ministerie

Afdeling 1.2 Melding

Nieuw art 1.9b: reikwijdte

Wijziging art 1.11: bepalingen mbt akoestisch onderzoek

Wijziging art. 1.16 lid 1 onder a: handelingen met afvalstoffen

Nieuw art 1.16a: rapportage luchtkwaliteit bij melding inrichtingen voor beton

Wijziging art 1.17: indien sprake van zuiveringstechnisch werk bij melding aangeven hoe geurhinder te beperken bij polyesterhars en voedingsmiddelen

Nieuw art 1.21: grote voedingsmiddelenbedrijven moeten bij melding inzicht geven in spreiding lozing over het jaar

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

Afdeling 2.1 Zorgplicht

Nieuw art 1.22: reikwijdte

Afdeling 2.2 Lozingen

Nieuw art 2.1a: reikwijdte

Wijziging art 2.2 lid 1: aanpassing ivm vernummering van artikelen in het besluit

Afdeling 2.3 Lucht

Nieuw art 2.3a: reikwijdte

Wijziging art 2.4: zowel vernummering als van toepassing verklaren van afd 2.3 op rubber ed

Wijziging art 2.7: zowel vernummering als van toepassing verklaren van afd 2.3 op rubber ed

Wijziging art 2.8: zowel vernummering als van toepassing verklaren van afd 2.3 op rubber ed

Wijziging art 2.8 lid 3: totaal stof vervangen door stofklasse S

Afdeling 2.4 Bodem

Nieuw art 2.8a: reikwijdte

Afdeling 2.5 Afvalbeheer

Nieuw art 2.11a: reikwijdte

Wijziging art 2.14a: oa aanpassing ivm stoken biomassa en verdichten ongevaarlijk restafval

Afdeling 2.6 Energiebesparing

Nieuw art 2.14c: reikwijdte

Afdeling 2.7 Verkeer en vervoer

Nieuw art 2.15a: reikwijdte

Afdeling 2.8 Geluidhinder

Nieuw art 2.16b: reikwijdte

Wijziging art 2.18: verduidelijking traditioneel schieten

Afdeling 2.9 Trillinghinder

Nieuw art 2.22a: reikwijdte

Afdeling 2.10 Financiële zekerheid

Nieuw art 2.23a: reikwijdte

Afdeling 2.11 Oplosmiddelen

Deze afdeling is nieuw in het Activiteitenbesluit opgenomen met het wijzigingsbesluit RIE. Kijk voor info op de speciale site van InfoMil hierover. Gebruik het pijltje om direct naar die site te gaan.

Nieuw art 2.27a: reikwijdte

Nieuw art 2.28: reikwijdte: activiteiten en drempelwaarden (stb 2012-552 RIE), Nieuw art 2.29 lid 1: verbod overschrijden emissiegrenswaarden (stb 2012-552 RIE), Nieuw art 2.29 lid 2: Uitzondering op lid 1 als deelgenomen wordt aan reductieprogamma (stb 2012-552 RIE), AR Nieuw art 2.12 lid 1, 2 en 3 bepalen in welke gevallen wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden bedoeld in art 2.29 besluit, AR Nieuw art 2.13 lid 2 en 3: gelijkwaardige emissiebeperking, Nieuw art 2.29 lid 4: indien technisch-financieel niet haalbaar dan kunnen bij maatwerkvoorschrift andere waarden bepaald worden (stb 2012-552 RIE), Nieuw art 2.29 lid 5: mogelijkheid voor coatingprocessen bij maatwerkvoorschrift andere waarden vast te stellen (stb 2012-552 RIE), Nieuw art 2.30: voorschriften voor organische oplosmiddelen met gezondheidsrisico's (stb 2012-552 RIE), Nieuw art 2.30 lid 2 en 3: genoemde stoffen overschrijven niet de waarden in tabel 2.30 (stb 2012-552 RIE), AR Nieuw art 2.12 lid 3 bepaalt in welke gevallen wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden bedoeld in art 2.30 besluit, Nieuw art 2.31: voorzorgsmaatregelen treffen bioj opstarten en stilleggen van de installatie (stb 2012-552 RIE), Nieuw art 2.32: grondslag regeling voor monitoring emissies, opstellen reductieprogramma en een oplosmiddelenboekhouding en emissiemetingen ter controle op naleving (stb 2012-552 RIE), AR Nieuw art 2.10 verklaart de artt 2.11 t/m 2.15 van toepassing, AR Nieuw art 2.11 lid 1: > 10 kg verplichting tot continu meting afgaskanaal, AR Nieuw art 2.11 lid 3: uitzondering als nabehandelingsapparatuur niet noodzakelijk is om aan besluit te voldoen, AR Nieuw art 2.11 lid 2: < 10 kg 3 jaarlijkse metingen van totaal organische koolstof, AR Nieuw art 2.11 lid 3: uitzondering als nabehandelingsapparatuur niet noodzakelijk is om aan besluit te voldoen, AR Nieuw art 2.13 lid 1: reductieprogramma, AR Nieuw artt 2.14 en 2.15: oplosmiddelenboekhouding, AR Nieuw art 2.15: controle op naleving, jaarlijkse referentie-emissie

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B

Nieuw Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4

Nieuw art 4: reikwijdte

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Gewijzigd opschrijft § 4.1.1. Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen, Nieuw art 4a: reikwijdte, Wijziging art 4.1: lid 10 vervalt en vernummering lid 11 tot 10, AR Wijziging art 4.1, AR Wijziging art 4.3: tweede lid vervalt, AR Wijziging tabel 4.6

Gewijzigd opschrift § 4.1.2. Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen, Nieuw art 4.1a: reikwijdte, AR Wijziging titel paragraaf 4.1.2

§ 4.1.3. Opslaan van stoffen in opslagtanks, Nieuw art 4.4a: reikwijdte, AR Wijziging art 4.13 ivm reikwijdte, AR Wijziging art 4.14 ivm reikwijdte, AR Wijziging art 4.15, AR Wijziging art 4.16 wetstechnisch, AR Wijziging art 4.17 ivm reikwijdte, AR Wijziging art 4.18, AR Wijziging art 4.19, Nieuw art 4.5b: afstandseisen, Wijziging art 4.6: wetstechnische reparatie

§ 4.1.4. Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen, Nieuw art 4.6a: reikwijdte

Nieuw § 4.1.5. Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden, Nieuw art 4.8: reikwijdte, Nieuw art 4.9: grondslag regeling risico's omgeving en bodem, AR Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden

Vervalt: § 4.1.6, AR Vervalt: § 4.1.6

§ 4.1.7. Opslaan van vaste kunstmeststoffen, Nieuw art 4.16: reikwijdte

Vervalt: Afdeling 4.2

AR vervalt afdeling 4.2

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout of kurk

§ 4.3.1. Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen, Nieuw art 4.20: reikwijdte, Wijziging art 4.21 lid 3: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.21: totaal stof vervangen door stofklasse S, AR Wijziging art 4.38 totaal stof vervangen door stofklasse

Gewijzigd opschrift § 4.3.2. Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen, Nieuw art 4.21b: reikwijdte, Wijziging art 4.25: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.23: totaal stof vervangen door stofklasse S, AR Wijziging art 4.40 totaal stof vervangen door stofklasse, AR Wijzigingen in artt 4.40 t/m 4.43: wetstechnisch

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof

Gewijzigd opschrift § 4.4.1. Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten, Nieuw art 4.27: reikwijdte, Nieuw art 4.27a lid 1: emissie eisen, Nieuw art 4.27a lid 2: grondslag regeling emissies, AR Wijziging art 4.44 doelmatige bronafzuiging / bovendaks, AR Wijziging art 4.44 lid 3 maatwerkvoorschrift mbt afvoerpunt, AR Wijziging art 4.45 bepaalt wanneer in ieder geval wordt voldaan aan art 4.27a, Nieuw art 4.27a lid 3 en 4: uitzonderingen, Nieuw art 4.27b: grondslag regeling bodem mbt verkleinen rubber/kunststof, AR Wijziging art 4.45a shredderen boven voorziening

Gewijzigd opschrift § 4.4.2. Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten, Nieuw art 4.27c: reikwijdte, Wijziging artt 4.28, 4.30 en 4.31: aanpassing ivm rubber, AR Wijziging art 4.48 ivm reikwijdte, AR Wijziging art 4.49 ivm reikwijdte, Wijziging art 4.29: stofklasse S, AR Wetstechnische wijziging art 4.47 en uitbreiding reikwijdte, Wijziging art 4.31: wetstechnische reparatie, AR Wetstechnische wijziging art 4.46 en vervangen totaal stof door stofklasse S

Nieuw § 4.4.3. Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars, Nieuw art 4.31a: reikwijdte, wegen of mengen van rubbercompounds, Nieuw art 4.31b lid 1: emissieconcentraties stofklasse S, AR Nieuw art 4.49b: bepaalt wanneer in ieder geval wordt voldaan aan art 4.31b lid 1, Nieuw art 4.31b lid 2 en 3: stoffen met minimalisatieverplichting in regeling uitgewerkt, AR Nieuw art 4.49c: uitwerking stoffen als bedoeld in art 4.31b lid 2, Nieuw art 4.31b lid 4: grondslag voor regeling mbt emissies, AR Nieuw art 4.49a: doelmatige bronafzuiging / bovendaks, AR Nieuw art 4.49a lid 3: maatwerkvoorschrift afvoerpunt, verwerken van polyesterhars, Nieuw art 4.31c: grondslag regeling geur, AR Nieuw art 4.49d: maatregelen mbt styreen, AR art 4.49d lid 2: uitzonderingen op lid 1 gezoneerd industrieterrein / bedrijventerrein met <1 geurgevoelig object per hectare, AR 4.49 lid 3: maatwerkvoorschrift, mengen van rubbercompounds, het verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof of het verwerken van polyesterhars, Nieuw art 4.31d: grondslag regeling bodem, AR Nieuw art 4.49e werkzaamheden boven voorziening

Afdeling 4.5. Activiteiten met betrekking tot metaal

Gewijzigd opschrift § 4.5.1. Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen, Nieuw art 4.31e: reikwijdte, Wijziging in artt 4.32 en 4.38: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.33: totaal stof vervangen door stofklasse S

§ 4.5.2. Lassen van metalen, Nieuw art 4.38a: reikwijdte, Wijziging art 4.40, Wijziging art 4.44: totaal stof vervangen door stofklasse S, AR Nieuw art 4.54a indeling Klassen

§ 4.5.3. Solderen van metalen, Nieuw art 4.43a: reikwijdte

§ 4.5.4. Stralen van metalen, Nieuw art 4.48a: reikwijdte, Wijziging art 4.50: totaal stof vervangen door stofklasse S

Gewijzigd opschrift § 4.5.5. Reinigen, lijmen of coaten van metalen, Gewijzigd art 4.52: reikwijdte, Nieuw art 4.54a: schoonbranden metalen, AR Nieuw art 4.65a: bepaalt wanneer in ieder geval wordt voldaan aan eis schoonbranden, Wijziging art 4.54: totaal stof vervangen door stofklasse S

§ 4.5.6. Aanbrengen anorganische deklagen op metalen, Nieuw art 4.56a: reikwijdte, Wijziging art 4.58: totaal stof vervangen door stofklasse S

Gewijzigd opschrift § 4.5.7. Beitsen of etsen van metalen, Nieuw art 4.59a: reikwijdte, Wijziging art 4.60: wetstechnische reparatie, Wijziging artt 4.60 en 4.61: wetstechnische reparatie

Gewijzigd opschrift: § 4.5.8. Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen, Nieuw art 4.61a: reikwijdte, Wijziging artt 4.62 en 4.63: wetstechnische reparatie

§ 4.5.9. Drogen van metalen, Nieuw art 4.63a: reikwijdte

§ 4.5.10. Aanbrengen van conversielagen op metalen, Nieuw art 4.64a: reikwijdte

§ 4.5.11. Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen, Nieuw art 4.67a: reikwijdte, Wijziging art 4.68: totaal stof vervangen door stofklasse S

§ 4.5.12. Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met 4.5.11, Nieuw art 4.69a: reikwijdte

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.5a. Activiteiten met betrekking tot steen

Gewijzigd opschrift § 4.5a.1. Mechanische bewerkingen van steen, Nieuw art 4.74a: reikwijdte, Wijziging artt 4.74b, 4.74c en 4.74d: wijziging "steen", Vernummering art 4.74a (oud) naar 4.74aa, Wijziigng art 4.74c: toevoeging beton en aanpassing norm naar 100 mg, Wijziging art 4.74b: totaal stof vervangen door stofklasse S, AR Wijziging art 4.84a totaal stof vervangen door stofklasse

Gewijzigd opschrift § 4.5a.2. Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen, Nieuw art 4.74da: reikwijdte, Wijziging art 4.74e: verbod in buitenlucht nevelspuit te gebruiken, Wijziging artt 4.74e, 4.74f en 4.74g: wijziging "steen", Wijziging artt 4.74f en 4.74g: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.74f: totaal stof vervangen door stofklasse S

Gewijzigd opschrift § 4.5a.3. Chemisch behandelen van steen, Nieuw art 4.74ga: reikwijdte, Wijziging art 4.74h: wijziging "steen"

Nieuw § 4.5a.4. Het vervaardigen van betonmortel, Nieuw art 4.74i: reikwijdte, Nieuw art 4.74j: doseren/mengen en emissieconcentraties, AR Nieuw art 4.84g: bovendaks afvoeren, AR Nieuw art 4.84g lid 2: maatwerk afvoerpunt, AR Nieuw art 4.84h: bepaalt wanneer in ieder geval aan eis wordt voldaan, Nieuw art 4.74k: lozen van afvalwater, Nieuw art 4.74k lid 4: maatwerkvoorschrift mbt lagere gehaltes, Nieuw art 4.74l: mengen van afvalstoffen voor vervaardigen betonmortel waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is, Nieuw art 4.74l lid 3: bevoegd gezag kan afwijken van lid 2

Nieuw § 4.5a.5. Het vormgeven van betonproducten, Nieuw art 4.74m: reikwijdte, Nieuw art 4.74n: lozen afvalwater, Nieuw art 4.74n lid 3: bij maatwerkvoorschrift lagere gehaltes mogelijk, Nieuw art 4.74o lid 1: grondslag regeling mbt aanbrengen ontkistingsmiddelen/vos, Nieuw art 4.74o lid 1: uitzondering indien kosten/technisch niet uitvoerbaar, Nieuw art 4.74o lid 2: lid 1 nvt indien verbruik vos < 1000 kg/jr, AR Nieuw art 4.84i: ter uitvoering van 4.74o, Nieuw art 4.74p: grondslag regeling bodem mbt aanbrengen ontkistingsmiddelen/uitwassen beton, AR Nieuw art 4.84j: vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak

Nieuw § 4.5a.6. Het breken van steenachtig materiaal, Nieuw art 4.74q: reikwijdte, Nieuw art 4.74r: zoveel mogelijk stuiven voorkomen, AR Nieuw art 4.84k: bepaalt wanneer in ieder geval aan eis wordt voldaan, Nieuw art 4.74s: emissieconcentraties stofklasse S, Nieuw art 4.74s lid 2: grondslag regeling emissies, AR Nieuw art 4.84m: bovendaks afvoeren, AR Nieuw art 4.84m: maatwerkvoorschrift afvoerpunt, AR Nieuw art 4.84l: bepaalt wanneer in ieder geval aan eis wordt voldaan

Afdeling 4.6. Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten

§ 4.6.1. Lozen van afvalwater (algemeen), Nieuw art 4.74t: reikwijdte, Wijziging art 4.75: wetstechnische aanpassing

Vervalt § 4.6.2

§ 4.6.3. Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen, Nieuw art 4.76: reikwijdte

Gewijzigd opschrift § 4.6.4. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen, Wijziging artt 4.80, 4.82, 4.83: uitbreiding "of spoorvoertuigen", AR Wijziging art 4.88: aanpassing verwijzing ivm vervallen artikel

Gewijzigd opschrift § 4.6.5. Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren, Nieuw art 4.83a: reikwijdte, AR Wijziging artt 4.95 en 4.96 ivm aanpassing reikwijdte, AR Wijziging art 4.97 ivm aanpassing reikwijdte

Gewijzigd opschrift § 4.6.6. Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen, Nieuw art 4.85a: reikwijdte, Wijziging art 4.86: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.87: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.88: wetstechnische reparatie

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.7. Activiteiten met betrekking tot grafische processen

Gewijzigd opschrift § 4.7.1. Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal, Nieuw art 4.88a: reikwijdte, Wijziging art 4.89: wetstechnische reparatie

§ 4.7.2. Zeefdrukken, Nieuw art 4.89a: reikwijdte, Wijziging art 4.90: tweede en derde lid vervallen

§ 4.7.3. Vellenoffset druktechniek, Nieuw art 4.93a: reikwijdte, Wijziging art 4.94: totaal stof vervangen door stofklasse S, AR Wijziging art 4.102a totaal stof vervangen door stofklasse

Nieuw: § 4.7.3a. Rotatieoffset druktechniek, Nieuw art 4.94da: reikwijdte, Nieuw art 4.94db: bedrukken met heatsetrotatieoffset: indien drempelwaarden in tabel 2.28 worden overschreden, dan afdeling 2.11 van toepassing, Nieuw art 4.94dc: lozen van afvalwater, Nieuw art 4.94dd: bepalingen mbt vervaardigen van drukvormen / ontwikkelen van kopieerlagen, Nieuw art 4.94de: grondslag regeling, AR Nieuw Art 4.102ea lid 1 en 2: doelmatige bronafzuiging ed., AR Nieuw 4.102ea lid 3: uitzondering gezoneerd industrieterrein/bedrijventerrein <1 geurgevoelig object/ha, AR Nieuw Art 4.102ea lid 4 en 5 maatwerkvoorschrift, AR Nieuw Art 4.102eb: boven een voorziening (bodem)

Nieuw § 4.7.3b. Flexodruk of verpakkingsdiepdruk, Nieuw art 4.94df: reikwijdte, Nieuw art 4.94dg: toepassing van flexodruktechniek of verpakkingsdiepdruktechniek: indien drempelwaarden in tabel 2.28a worden overschreden, dan afdeling 2.11 van toepassing, Nieuw art 4.94dh: lozen van afvalwater, Nieuw art 4.94di: grondslag regeling, AR Nieuw Art 4.102ec lid 1 en 2: doelmatige bronafzuiging ed., AR Nieuw 4.102ec lid 3: uitzondering gezoneerd industrieterrein/bedrijventerrein <1 geurgevoelig object/ha, AR Nieuw Art 4.102ec lid 4 en 5 maatwerkvoorschrift, AR Nieuw Art 4.102ed: boven een voorziening (bodem), AR Nieuw Art 4.102ef: destillatie van oplosmiddelen in brandcompartiment (EV)

Nieuw Afdeling 4.7a. Activiteiten met betrekking tot papier, karton of textiel.

Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.1. Bewerken, lijmen, coaten en lamineren van papier of karton, Nieuw art 4.94dj: reikwijdte, Wijziging artt 4.94e en 4.94f: wetstechnische aanpassing, Wijziging 4.94g: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.94g: totaal stof vervangen door stofklasse S, AR Wijziging art 4.102i totaal stof vervangen door stofklasse

Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.2. Reinigen of wassen van textiel, Nieuw art 4.94ga: reikwijdte, Wijziging artt 4.96, 4.102, 4.103: wetstechnische reparatie

Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.3. Mechanische bewerking of verwerking van textiel, Nieuw art 4.103a: reikwijdte, Vernummerd 4.103aa: was 4.103a, Wijziging art 4.103aa: totaal stof vervangen door stofklasse S, AR Wijziging art 4.104a totaal stof vervangen door stofklasse

Hernummerd: § 4.7a.4. Lassen van textiel, Nieuw 4.103bb: reikwijdte

Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.5. Lijmen of coaten van textiel, Nieuw art 4.103ca: reikwijdte, Wijziging artt 4.103e en 4.103f: wetstechnische reparatie, Wijziging art 4.103d: totaal stof vervangen door stofklasse S

Afdeling 4.8. Overige activiteiten

§ 4.8.1. Inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen, Nieuw art 4.104e: inwendig reinigen van een transportmiddel waarin betonmortel is vervoerd, Nieuw art 4.104e lid 4: bij maatwerkvoorschrift kunnen lagere gehaltes worden vastgesteld

Vervallen: paragrafen 4.8.2. tot en met 4.8.5b

§ 4.8.6. In werking hebben acculader, Nieuw art 4.113c: reikwijdte

Vervallen: paragrafen 4.8.7. en 4.8.8

Gewijzigd opschrift § 4.8.9. In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld, Nieuw art 4.116: reikwijdte

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten in inrichtingen, tevens geldend voor inrichtingen type c

Nieuwe Afdeling 3.0: Reikwijdte hoofdstuk 3.0

Nieuw art 3: reikwijdte

Afdeling 3.1 Afwaterbeheer

§ 3.1.5. Lozen van koelwater, Wijziging art 3.6 lid 1: opnemen bovengrens warmtevracht

Afdeling 3.2 Installaties

Wijziging § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie, Wijziging art 3.7: nieuwe reikwijdte bepaald, art 3.7 lid 1: in werking hebben van een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor, Nieuwe artt 3.10 tot en met 3.10j en 6.20 tot en met 6.20c inzake emissies naar de lucht, Art 3.7 lid 2: uitzonderingen op lid 1, AR art 3.5: wanneer in ieder geval wordt voldaan aan artt 3.10, 3.01a en 3.10b, AR art 3.6 lid 1: meting als bedoeld in art 3.10j voldoet aan AR artt 3.7 t/m 3.7 j en 3.7o en 3.7p, Let op overgangsrecht in Hoofdstuk 6, art 3.7 lid 3: in werking hebben van een stookinstallatie, Nieuwe artt 3.10k, 3.10n en 3.10o inzake het doelmatig beheer van afvalwater, het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het doelmatig beheer van afval, Art 3.7 lid 3 bevat ook de uitzonderingen, AR art 3.6 lid 2: spuien, AR art 3.6 lid 3: bodem, Let op overgangsrecht in Hoofdstuk 6, art 3.7 lid 4: bepaalde warmtekrachtinstallaties, Nieuwe artt 3.10l en 3.10m inzake een doelmatig gebruik van energie, Art 3.7 lid 4 bevat ook de uitzonderingen, art 3.7 lid 5: in werking hebben van een stookinstallatie, Nieuw art 3.10p inzake keuring en onderhoud van een stookinstallatie, AR art 3.6 lid 4: keuring en onderhoud, Let op de uitzonderingen in art 3.7 lid 6: bijlage I, onderdeel C, categorie 1.4, onder a Bor

Wijziging § 3.2.2. aardgasdruk etc, Wijziging art 3.12 lid 1: voorkomen dubbele regels mbt noodplan

Nieuw § 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie, Nieuw art 3.16c: reikwijdte: natuurlijk koelmiddel/ammoniak, Nieuw art 3.16d: grondslag voor regeling, AR art 3.16b verklaart bepaalde artikelen PGS 13 van toepassing

Nieuw § 3.2.7. In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie, Nieuw art 3.16e: reikwijdte, Nieuw art 3.16f: grondslag voor regeling, AR artt 3.16d en 3.16e bevatten bodembeschermende eisen

Wijziging opschrift Afdeling 3.3. Activiteiten met voer- of vaartuigen

Wijziging opschrift § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen., Wijziging art 3.17 lid 1: reikwijdte uitgebreid, Wijziging art 3.19: uitbreiding reikwijdte, Wijziging art 3.23 lid 1: uitbreiding reikwijdte

Wijziging opschrift § 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen, Wijziging art 3.23a: reikwijdte uitgebreid, Wijziging art 3.23b: uitbreiding reikwijdte: spoorvoertuigen, AR Wijziging art 3.21, AR Wijziging art 3.22 ivm reikwijdte, AR Wijziging art 3.25 ivm reikwijdte, AR Wijziging art 3.27 ivm reikwijdte

Nieuw § 3.3.3. Het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten, art 3.26: reikwijdte, art 3.26a: grondslag voor regeling, AR vernummerde artikelen, AR Wijziging art 3.44, art 3.26b: emissieconcentratie ontsteken airbags en gordelspanners, art 3.26c: lozingseisen

Nieuw § 3.3.4. Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage, Nieuw art 3.26d: reikwijdte, Nieuw art 3.26e lid 1: grondslag regeling emissies lucht, AR vernummerd art 3.27l, Nieuw art 3.26e lid 2: maatwerkvoorschriften emissies lucht, Nieuw art 3.26f: lozingseisen

Nieuw: § 3.3.5. Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven, Nieuw art 3.26g: reikwijdte, Nieuw art 3.26h: vuilwaterriool lozen van ingenomen bilgewater, Uitzondering 3.26h lid 3: NEN-EN 858-1 en 2 andere norm, Nieuw art 3.26i: doelmatig beheer van afvalstoffen, Nieuw art 3.26j: Uitzondering, Nieuw art 3.26k: zeegaande pleziervaartuigen, 3.26i en 3.26j nvt, AR art 3.27m bepaalt wanneer aan art 3.26j AB wordt voldaan

Wijziging opschrift Afdeling 3.4. Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

Nieuw § 3.4.2. Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn, Wijziging art 3.29: reikwijdte, Wijziging art 3.30: grondslag voor regeling, AR Vervalt: art 3.32, AR Wijziging art 3.33, AR Wijziging art 3.35, AR Wijziging art 3.38, Nieuw art 3.30a: organische oplosmiddelen - afstand vulpunt tot kwestbare objecten 20m, Overgangsrecht art 6.24w: voor bestaande situaties geldt 3.30a tot 1-1-2016 niet

Nieuw § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen, Wijziging art 3.31: verduidelijken welke goederen niet onder deze paragraaf vallen, Wijziging art 3.34: wetstechnische aanpassing, Wijziging art 3.38: totaal stof vervangen door stofklasse S

§ 3.4.4 vervalt ivm verplaatsing

Nieuw § 3.4.8. Het vullen van gasflessen met propaan of butaan, Nieuw art 3.54a: reikwijdte, Nieuw art 3.54b: grondslag regeling, AR Hernummering 3.71a: max 300 l bij vullen aanwezig en verklaart PGS 23 van toepassing

Nieuw: § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank, Nieuw art 3.54c: reikwijdte, Uitzondering art 3.54c lid 2: nvt op tanks ingebouwd in een installatie, Nieuw art 3.54d: grondslag voor regeling, AR paragraaf 3.4.9, AR Overgangsrecht art 6.5ha

Nieuw Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen

Nieuw § 3.6.1. Bereiden van voedingsmiddelen, Nieuw art 3.130: reikwijdte, Nieuw art 3.131 lozingseisen, Uitzondering art 3.131 lid 5: maatwerkvoorschrift in afwijking van lid 4, AR Overgangsrecht art 6.24x voor situaties van voor 1-1-2008, Nieuw art 1.132: grondslag regeling geurhinder bereiden voedingsmiddelen, AR 3.103 eisen mbt geurhinder, AR 3.103 lid 4 maatwerkvoorschriften

Nieuw § 3.6.2. Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten, Nieuw art 3.133: reikwijdte, Nieuw art 3.134 lid 1: slachten en bewerken van dierlijke bijproducten vindt inpandig plaats, Nieuw art 3.134 lid 2 t/m 5: lozen afvalwater, Nieuw art 3.134 lid 6: maatwerkvoorschrift mbt lozen, Overgangsrecht in art 6.24y, Nieuw art 3.135: grondslag regeling (geur) broeien of koken van dierlijke bijproducten / bodem/afvalwater (pekelen), AR art 3.105, Nieuw art 3.136: grondslag regeling bodem/geur slachten van dieren, AR art 3.104

Nieuw § 3.6.3. Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken, Nieuw art 3.137: reikwijdte, Nieuw art 3.138: op aangewezen oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater, Nieuw art 3.138 lid 3: maatwerkvoorschrift, Nieuw art 3.139: lozen in een vuilwaterriool, Nieuw art 3.139 lid 4: maatwerkvoorschrift, Nieuw art 3.140: oprichting/uitbreiding alleen als nieuwe geurhinder wordt voorkomen, Nieuw art 3.140 lid 2 en 3: bij maatwerkvoorschrift kan nieuwe geurhinder toegestaan worden, Nieuw art 3.141: emissieconcentraties van stofklasse S, Nieuw art 3.141 lid 2: bij maatwerkvoorschrift kunnen hogere concentraties worden toegestaan, Nieuw art 3.141 lid 3: maatwerkvoorschrift mbt controle en onderhoud, Nieuw art 3.141 lid 4: grondslag regeling, AR Nieuw art 3.106 geeft aan wanneer in ieder geval voldaan wordt aan 3.141 lid 4, AR Nieuw art 3.107 doelmatige afzuiging aan de bron e.d., AR Nieuw art 3.107 lid 4: maatwerkvoorschrift emissiepunt

Nieuw Afdeling 3.7. Sport en recreatie

Nieuw § 3.7.1. Binnenschietbanen, Nieuw art 3.142: reikwijdte, Nieuw art 3.143 lid 1: emissieconcentraties stofklasse S, AR Nieuw art 3.109: bepaalt wanneer in ieder geval wordt voldaan aan eis, Nieuw art 3.143 lid 2: grondslag regeling diffuse emissies en stofhinder, AR Nieuw art 3.108: diffuse emissies, AR Nieuw art 3.108: maatwerkvoorschrift afvoerpunt, Nieuw art 3.144 lid 1: grondslag regeling risico's omgeving en bodem, AR Nieuw art 3.110: eisen mbt veiligheid, AR Nieuw art 3.110 lid 4: maatwerkvoorschrift constructie en kogelvanger, AR Nieuw art 3.111: bodembeschermende voorziening, Nieuw art 3.144 lid 2: grondslag regeling geluid, AR Nieuw art 3.112: bepaalt dat gemeten moet worden volgens bepalingen in Bijlage 7, AR Nieuw Bijlage 7: MEETVOORSCHRIFT BINNENSCHIETINRICHTINGEN

Nieuw § 3.7.2. Traditioneel schieten, Nieuw art 3.145: reikwijdte, Nieuw art 3.146: grondslag regeling bodem en risico's omgeving, AR Nieuw art 3.114, AR Verplaatst art 6.5j overgangsrecht (tot 1-10-2012...), AR art 3.114 lid 7 maatwerkvoorschriften mbt festiviteiten

Nieuw § 3.7.3. Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht, Nieuw art 3.147: reikwijdte, Nieuw art 3.148 lid 1: eisen aan verlichting, Nieuw art 3.148 lid 2: uitzonderingen

Nieuw § 3.7.4. Recreatieve visvijvers, Nieuw art 3.149: reikwijdte, Nieuw art 3.150: lozen spuiwater

Nieuw § 3.7.5. Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport- of recreatieterreinen, Nieuw art 3.151: reikwijdte, Niew art 3.152: lozingsbepalingen

Nieuw Afdeling 3.8. Overige activiteiten

Nieuw § 3.8.1. Tandheelkunde, Nieuw art 3.153: reikwijdte, Nieuw art 3.154: lozen in vuilwaterriool

Nieuw § 3.8.2. Gemeentelijke milieustraat, Nieuw art 3.155: reikwijdte, Nieuw art 3.156 lid 1: grondslag regeling doelmatig beheer afvalstoffen, AR Nieuw art 3.115 lid 2 gescheiden inzamelvoorzieningen, AR Nieuw art 3.115 lid 5 maatwerkvoorschrift mbt gescheiden voorzieningen, AR Nieuw art 3.115 lid 6 maatwerkvoorschrift mbt nascheiding, Nieuw art 3.156 lid 2: afwijking van art 2.12: mengen toegestaan

Hoofdstuk 5. Industriële emissies

Hoofdstuk 5 is gewijzigd bij het wijzigingsbesluit RIE (stb 2012 552; zie de ID kaart van Lex)

Nieuw § 5.0. Reikwijdte hoofdstuk 5

Nieuw art 5: reikwijdte, Wijziging art 5.23: wijziging ivm implementatie Bems in het besluit

Wijzigingen in andere besluiten

Wijzigingen in Bor

Wijziging in art 2.2a

Wijziging art 2.4

Wijziging art 5.13b

Wijziging art 6.19

Wijzigingen in Bijlage I, onderdeel A (begrippen)

Wijzigingen in Bijlage I, onderdeel B

Wijzigingen in Bijlage I, onderdeel C

Wijzigingen in Bees A

Wijziging art 2

Wijziging Besluit milieueffectrapportage

Wijziging in bijlage, kolom 4 van onderdeel D

Intrekken Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden en het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer

Transponeringstabel paragrafen en artikelen