Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems) by Mind Map: Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems)

1. Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

1.1. Nieuw § 6.0. Reikwijdte hoofdstuk 6

1.1.1. Nieuw art 6: reikwijdte

1.1.1.1. Wijziging artt 6.1 t/m 5.5, 6.10 en 6.10: wetstechnische aanpassing

1.2. § 6.1. Algemeen overgangsrecht

1.2.1. Vervalt: art 6.7

1.3. Vervalt § 6.2. Overgangsrecht energiebesparing

1.4. § 6.4. Overgangsrecht bodem

1.4.1. Wijziging art 6.10: ivm NRB 2012

1.5. § 6.6. Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders

1.5.1. Wijziging art 6.17: ivm vernummeringen

1.6. Wijziging opschrift § 6.9. Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie

1.6.1. Wijziging art 6.20: overgangsrecht eisen ogv art 3.7 en stookinstallaties <50 Megawatt

1.6.1.1. Nieuw art 6.20b: betreft situaties waarin nominaal vermogen installatie wordt aangepast voor 1-1-2017 cq 1-1-2019

1.6.2. Nieuw art 6.20a: nominaal vermogen tussen de 400 kilowatt en 1 megawatt en voor ketelinstallaties met een nominaal vermogen onder de 400 kilowatt voor zover daarin biomassa wordt verstookt

1.6.2.1. Nieuw art 6.20b: betreft situaties waarin nominaal vermogen installatie wordt aangepast voor 1-1-2017 cq 1-1-2019

1.6.3. Nieuw art 6.20c: overgangsrecht bij gelijktijdig gebruik van brandstof

1.6.4. Nieuw art 6.20d: inhoudelijk gelijk aan 6.20 (oud)

1.7. Nieuw § 6.10b Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie

1.7.1. Nieuw art 6.21c: betreft art 3.16d

1.8. Wijziging opschrift § 6.12. Overgangsrecht met betrekking tot het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

1.8.1. Wijziging 6.23: aanmerken vergunningvoorschriften als maatwerk

1.9. Vervalt § 6.13b. Overgangsrecht voor het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

1.10. Nieuw § 6.13k. Overgangsrecht met betrekking het opslaan in ondergrondse opslagtanks van organische oplosmiddelen

1.10.1. Nieuw art 6.24w: betreft 3.30a

1.11. Nieuw § 6.13l. Overgangsrecht met betrekking tot het bereiden van voedingsmiddelen

1.11.1. Nieuw art 6.24x: betreft art 3.131 of besluit als bedoeld in art 6.43

1.12. Nieuw § 6.13m. Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten

1.12.1. Nieuw art 6.24y: betreft art 3.134

1.13. Nieuw § 6.13n. Overgangsrecht tandheelkunde

1.13.1. Nieuw art 6.24z: betreft art 3.153

1.14. Vervalt § 6.14. Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, vaste kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

1.15. § 6.14a. Opslaan van stoffen in opslagtanks

1.15.1. Wijziging art 6.25a: betreft 4.5b

1.16. Vervalt § 6.17. Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie

1.17. Nieuw § 6.22a. Overgangsrecht met betrekking tot vormgeven van betonproducten

1.17.1. Nieuw art 6.33a: betreft aanmerken vergunningvoorschriften als maatwerkvoorschriften

1.18. Vernummerd § 6.22b. Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

1.18.1. Vernummerd 6.33b: was 6.33a

1.19. Vervalt § 6.23a. Overgangsrecht met betrekking tot vellenoffset druktechniek

1.20. Vervalt § 6.23b. Overgangsrecht met betrekking tot het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton

1.21. Vervalt § 6.24. Overgangsrecht met betrekking tot het bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen

1.22. Vervalt § 6.25. Overgangsrecht met betrekking tot het vervaardigen en bereiden van voedingsmiddelen

1.23. Vervalt § 6.26. Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees en vis

1.24. Vervalt § 6.27. Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van brandbare stoffen

1.25. Wijziging opschrift § 6.23. Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

1.26. § 6.29. Slotbepalingen

1.26.1. Wijziging art 6.43: ivm intrekken besluiten

1.27. AR Overgangsrecht (voor zover niet specifiek vermeld bij de desbetreffende paragrafen zelf)

1.27.1. AR Wijziging art 6.7

1.27.2. AR Wijziging art 6.8

1.27.3. AR Wijziging art 6.10

1.27.4. AR Nieuw art 6.11aa

1.27.5. AR Vervallen art 6.11b

1.27.6. AR Wijziging art 6.15

2. Hoofdstuk 1. Algemeen

2.1. Afdeling 1.1 Begripsbepalingen ed.

2.1.1. Nieuw art 1: wijziging reikwijdtebepaling art 1.4

2.1.2. Wijziging art 1.1: begripsbepalingen

2.1.3. Wijziging art 1.4: wijziging reikwijdtebepaling

2.1.4. Nieuw art 1.5a: uitzonderingen mbt stookinstallaties in Nederlandse exclusieve zone

2.1.5. Wijziging art 1.6 lid 1: mogelijkheid gecreëerd vrijstelling vergunningplicht Waterwet lozen betonindustrie en vervaardigen voedingsmiddelen

2.1.6. Wijziging art 1.7: aanpassing naam ministerie

2.2. Afdeling 1.2 Melding

2.2.1. Nieuw art 1.9b: reikwijdte

2.2.2. Wijziging art 1.11: bepalingen mbt akoestisch onderzoek

2.2.3. Wijziging art. 1.16 lid 1 onder a: handelingen met afvalstoffen

2.2.4. Nieuw art 1.16a: rapportage luchtkwaliteit bij melding inrichtingen voor beton

2.2.5. Wijziging art 1.17: indien sprake van zuiveringstechnisch werk bij melding aangeven hoe geurhinder te beperken bij polyesterhars en voedingsmiddelen

2.2.6. Nieuw art 1.21: grote voedingsmiddelenbedrijven moeten bij melding inzicht geven in spreiding lozing over het jaar

3. Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

3.1. Afdeling 2.1 Zorgplicht

3.1.1. Nieuw art 1.22: reikwijdte

3.2. Afdeling 2.2 Lozingen

3.2.1. Nieuw art 2.1a: reikwijdte

3.2.2. Wijziging art 2.2 lid 1: aanpassing ivm vernummering van artikelen in het besluit

3.3. Afdeling 2.3 Lucht

3.3.1. Nieuw art 2.3a: reikwijdte

3.3.2. Wijziging art 2.4: zowel vernummering als van toepassing verklaren van afd 2.3 op rubber ed

3.3.3. Wijziging art 2.7: zowel vernummering als van toepassing verklaren van afd 2.3 op rubber ed

3.3.4. Wijziging art 2.8: zowel vernummering als van toepassing verklaren van afd 2.3 op rubber ed

3.3.5. Wijziging art 2.8 lid 3: totaal stof vervangen door stofklasse S

3.4. Afdeling 2.4 Bodem

3.4.1. Nieuw art 2.8a: reikwijdte

3.5. Afdeling 2.5 Afvalbeheer

3.5.1. Nieuw art 2.11a: reikwijdte

3.5.2. Wijziging art 2.14a: oa aanpassing ivm stoken biomassa en verdichten ongevaarlijk restafval

3.6. Afdeling 2.6 Energiebesparing

3.6.1. Nieuw art 2.14c: reikwijdte

3.7. Afdeling 2.7 Verkeer en vervoer

3.7.1. Nieuw art 2.15a: reikwijdte

3.8. Afdeling 2.8 Geluidhinder

3.8.1. Nieuw art 2.16b: reikwijdte

3.8.2. Wijziging art 2.18: verduidelijking traditioneel schieten

3.9. Afdeling 2.9 Trillinghinder

3.9.1. Nieuw art 2.22a: reikwijdte

3.10. Afdeling 2.10 Financiële zekerheid

3.10.1. Nieuw art 2.23a: reikwijdte

3.11. Afdeling 2.11 Oplosmiddelen

3.11.1. Nieuw art 2.27a: reikwijdte

3.11.2. Nieuw art 2.28: reikwijdte: activiteiten en drempelwaarden (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.1. Nieuw art 2.29 lid 1: verbod overschrijden emissiegrenswaarden (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.1.1. Nieuw art 2.29 lid 2: Uitzondering op lid 1 als deelgenomen wordt aan reductieprogamma (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.1.2. Nieuw art 2.29 lid 4: indien technisch-financieel niet haalbaar dan kunnen bij maatwerkvoorschrift andere waarden bepaald worden (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.1.3. Nieuw art 2.29 lid 5: mogelijkheid voor coatingprocessen bij maatwerkvoorschrift andere waarden vast te stellen (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.2. Nieuw art 2.30: voorschriften voor organische oplosmiddelen met gezondheidsrisico's (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.2.1. Nieuw art 2.30 lid 2 en 3: genoemde stoffen overschrijven niet de waarden in tabel 2.30 (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.3. Nieuw art 2.31: voorzorgsmaatregelen treffen bioj opstarten en stilleggen van de installatie (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.4. Nieuw art 2.32: grondslag regeling voor monitoring emissies, opstellen reductieprogramma en een oplosmiddelenboekhouding en emissiemetingen ter controle op naleving (stb 2012-552 RIE)

3.11.2.4.1. AR Nieuw art 2.10 verklaart de artt 2.11 t/m 2.15 van toepassing

4. Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B

4.1. Nieuw Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4

4.1.1. Nieuw art 4: reikwijdte

4.2. Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

4.2.1. Gewijzigd opschrijft § 4.1.1. Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen

4.2.1.1. Nieuw art 4a: reikwijdte

4.2.1.1.1. Wijziging art 4.1: lid 10 vervalt en vernummering lid 11 tot 10

4.2.1.1.2. AR Wijziging art 4.1

4.2.1.1.3. AR Wijziging art 4.3: tweede lid vervalt

4.2.1.1.4. AR Wijziging tabel 4.6

4.2.2. Gewijzigd opschrift § 4.1.2. Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen

4.2.2.1. Nieuw art 4.1a: reikwijdte

4.2.2.1.1. AR Wijziging titel paragraaf 4.1.2

4.2.3. § 4.1.3. Opslaan van stoffen in opslagtanks

4.2.3.1. Nieuw art 4.4a: reikwijdte

4.2.3.1.1. AR Wijziging art 4.13 ivm reikwijdte

4.2.3.1.2. AR Wijziging art 4.14 ivm reikwijdte

4.2.3.1.3. AR Wijziging art 4.15

4.2.3.1.4. AR Wijziging art 4.16 wetstechnisch

4.2.3.1.5. AR Wijziging art 4.17 ivm reikwijdte

4.2.3.1.6. AR Wijziging art 4.18

4.2.3.1.7. AR Wijziging art 4.19

4.2.3.2. Nieuw art 4.5b: afstandseisen

4.2.3.3. Wijziging art 4.6: wetstechnische reparatie

4.2.4. § 4.1.4. Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

4.2.4.1. Nieuw art 4.6a: reikwijdte

4.2.5. Nieuw § 4.1.5. Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden

4.2.5.1. Nieuw art 4.8: reikwijdte

4.2.5.1.1. Nieuw art 4.9: grondslag regeling risico's omgeving en bodem

4.2.6. Vervalt: § 4.1.6

4.2.6.1. AR Vervalt: § 4.1.6

4.2.7. § 4.1.7. Opslaan van vaste kunstmeststoffen

4.2.7.1. Nieuw art 4.16: reikwijdte

4.3. Vervalt: Afdeling 4.2

4.3.1. AR vervalt afdeling 4.2

4.4. Gewijzigd opschrift Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout of kurk

4.4.1. § 4.3.1. Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

4.4.1.1. Nieuw art 4.20: reikwijdte

4.4.1.2. Wijziging art 4.21 lid 3: wetstechnische reparatie

4.4.1.3. Wijziging art 4.21: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.4.1.4. AR Wijziging art 4.38 totaal stof vervangen door stofklasse

4.4.2. Gewijzigd opschrift § 4.3.2. Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

4.4.2.1. Nieuw art 4.21b: reikwijdte

4.4.2.2. Wijziging art 4.25: wetstechnische reparatie

4.4.2.3. Wijziging art 4.23: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.4.2.4. AR Wijziging art 4.40 totaal stof vervangen door stofklasse

4.4.2.5. AR Wijzigingen in artt 4.40 t/m 4.43: wetstechnisch

4.5. Gewijzigd opschrift Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof

4.5.1. Gewijzigd opschrift § 4.4.1. Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

4.5.1.1. Nieuw art 4.27: reikwijdte

4.5.1.1.1. Nieuw art 4.27a lid 1: emissie eisen

4.5.1.1.2. Nieuw art 4.27b: grondslag regeling bodem mbt verkleinen rubber/kunststof

4.5.2. Gewijzigd opschrift § 4.4.2. Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

4.5.2.1. Nieuw art 4.27c: reikwijdte

4.5.2.1.1. Wijziging artt 4.28, 4.30 en 4.31: aanpassing ivm rubber

4.5.2.1.2. Wijziging art 4.29: stofklasse S

4.5.2.1.3. Wijziging art 4.31: wetstechnische reparatie

4.5.3. Nieuw § 4.4.3. Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars

4.5.3.1. Nieuw art 4.31a: reikwijdte

4.5.3.1.1. wegen of mengen van rubbercompounds

4.5.3.1.2. verwerken van polyesterhars

4.5.3.1.3. mengen van rubbercompounds, het verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof of het verwerken van polyesterhars

4.6. Afdeling 4.5. Activiteiten met betrekking tot metaal

4.6.1. Gewijzigd opschrift § 4.5.1. Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen

4.6.1.1. Nieuw art 4.31e: reikwijdte

4.6.1.1.1. Wijziging in artt 4.32 en 4.38: wetstechnische reparatie

4.6.1.1.2. Wijziging art 4.33: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.6.2. § 4.5.2. Lassen van metalen

4.6.2.1. Nieuw art 4.38a: reikwijdte

4.6.2.1.1. Wijziging art 4.40

4.6.3. § 4.5.3. Solderen van metalen

4.6.3.1. Nieuw art 4.43a: reikwijdte

4.6.4. § 4.5.4. Stralen van metalen

4.6.4.1. Nieuw art 4.48a: reikwijdte

4.6.4.1.1. Wijziging art 4.50: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.6.5. Gewijzigd opschrift § 4.5.5. Reinigen, lijmen of coaten van metalen

4.6.5.1. Gewijzigd art 4.52: reikwijdte

4.6.5.1.1. Nieuw art 4.54a: schoonbranden metalen

4.6.5.1.2. Wijziging art 4.54: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.6.6. § 4.5.6. Aanbrengen anorganische deklagen op metalen

4.6.6.1. Nieuw art 4.56a: reikwijdte

4.6.6.1.1. Wijziging art 4.58: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.6.7. Gewijzigd opschrift § 4.5.7. Beitsen of etsen van metalen

4.6.7.1. Nieuw art 4.59a: reikwijdte

4.6.7.1.1. Wijziging art 4.60: wetstechnische reparatie

4.6.7.1.2. Wijziging artt 4.60 en 4.61: wetstechnische reparatie

4.6.8. Gewijzigd opschrift: § 4.5.8. Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen

4.6.8.1. Nieuw art 4.61a: reikwijdte

4.6.8.1.1. Wijziging artt 4.62 en 4.63: wetstechnische reparatie

4.6.9. § 4.5.9. Drogen van metalen

4.6.9.1. Nieuw art 4.63a: reikwijdte

4.6.10. § 4.5.10. Aanbrengen van conversielagen op metalen

4.6.10.1. Nieuw art 4.64a: reikwijdte

4.6.11. § 4.5.11. Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

4.6.11.1. Nieuw art 4.67a: reikwijdte

4.6.11.1.1. Wijziging art 4.68: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.6.12. § 4.5.12. Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met 4.5.11

4.6.12.1. Nieuw art 4.69a: reikwijdte

4.7. Gewijzigd opschrift Afdeling 4.5a. Activiteiten met betrekking tot steen

4.7.1. Gewijzigd opschrift § 4.5a.1. Mechanische bewerkingen van steen

4.7.1.1. Nieuw art 4.74a: reikwijdte

4.7.1.2. Wijziging artt 4.74b, 4.74c en 4.74d: wijziging "steen"

4.7.1.3. Vernummering art 4.74a (oud) naar 4.74aa

4.7.1.4. Wijziigng art 4.74c: toevoeging beton en aanpassing norm naar 100 mg

4.7.1.5. Wijziging art 4.74b: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.7.1.6. AR Wijziging art 4.84a totaal stof vervangen door stofklasse

4.7.2. Gewijzigd opschrift § 4.5a.2. Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

4.7.2.1. Nieuw art 4.74da: reikwijdte

4.7.2.2. Wijziging art 4.74e: verbod in buitenlucht nevelspuit te gebruiken

4.7.2.3. Wijziging artt 4.74e, 4.74f en 4.74g: wijziging "steen"

4.7.2.4. Wijziging artt 4.74f en 4.74g: wetstechnische reparatie

4.7.2.5. Wijziging art 4.74f: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.7.3. Gewijzigd opschrift § 4.5a.3. Chemisch behandelen van steen

4.7.3.1. Nieuw art 4.74ga: reikwijdte

4.7.3.2. Wijziging art 4.74h: wijziging "steen"

4.7.4. Nieuw § 4.5a.4. Het vervaardigen van betonmortel

4.7.4.1. Nieuw art 4.74i: reikwijdte

4.7.4.1.1. Nieuw art 4.74j: doseren/mengen en emissieconcentraties

4.7.4.1.2. Nieuw art 4.74k: lozen van afvalwater

4.7.4.1.3. Nieuw art 4.74l: mengen van afvalstoffen voor vervaardigen betonmortel waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is

4.7.5. Nieuw § 4.5a.5. Het vormgeven van betonproducten

4.7.5.1. Nieuw art 4.74m: reikwijdte

4.7.5.1.1. Nieuw art 4.74n: lozen afvalwater

4.7.6. Nieuw § 4.5a.6. Het breken van steenachtig materiaal

4.7.6.1. Nieuw art 4.74q: reikwijdte

4.7.6.1.1. Nieuw art 4.74r: zoveel mogelijk stuiven voorkomen

4.7.6.1.2. Nieuw art 4.74s: emissieconcentraties stofklasse S

4.8. Afdeling 4.6. Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten

4.8.1. § 4.6.1. Lozen van afvalwater (algemeen)

4.8.1.1. Nieuw art 4.74t: reikwijdte

4.8.1.1.1. Wijziging art 4.75: wetstechnische aanpassing

4.8.2. Vervalt § 4.6.2

4.8.3. § 4.6.3. Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

4.8.3.1. Nieuw art 4.76: reikwijdte

4.8.4. Gewijzigd opschrift § 4.6.4. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

4.8.4.1. Wijziging artt 4.80, 4.82, 4.83: uitbreiding "of spoorvoertuigen"

4.8.4.1.1. AR Wijziging art 4.88: aanpassing verwijzing ivm vervallen artikel

4.8.5. Gewijzigd opschrift § 4.6.5. Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

4.8.5.1. Nieuw art 4.83a: reikwijdte

4.8.5.1.1. AR Wijziging artt 4.95 en 4.96 ivm aanpassing reikwijdte

4.8.5.1.2. AR Wijziging art 4.97 ivm aanpassing reikwijdte

4.8.6. Gewijzigd opschrift § 4.6.6. Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen

4.8.6.1. Nieuw art 4.85a: reikwijdte

4.8.6.1.1. Wijziging art 4.86: wetstechnische reparatie

4.8.6.1.2. Wijziging art 4.87: wetstechnische reparatie

4.8.6.1.3. Wijziging art 4.88: wetstechnische reparatie

4.9. Gewijzigd opschrift Afdeling 4.7. Activiteiten met betrekking tot grafische processen

4.9.1. Gewijzigd opschrift § 4.7.1. Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal

4.9.1.1. Nieuw art 4.88a: reikwijdte

4.9.1.1.1. Wijziging art 4.89: wetstechnische reparatie

4.9.2. § 4.7.2. Zeefdrukken

4.9.2.1. Nieuw art 4.89a: reikwijdte

4.9.2.1.1. Wijziging art 4.90: tweede en derde lid vervallen

4.9.3. § 4.7.3. Vellenoffset druktechniek

4.9.3.1. Nieuw art 4.93a: reikwijdte

4.9.3.1.1. Wijziging art 4.94: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.9.3.1.2. AR Wijziging art 4.102a totaal stof vervangen door stofklasse

4.9.4. Nieuw: § 4.7.3a. Rotatieoffset druktechniek

4.9.4.1. Nieuw art 4.94da: reikwijdte

4.9.4.1.1. Nieuw art 4.94db: bedrukken met heatsetrotatieoffset: indien drempelwaarden in tabel 2.28 worden overschreden, dan afdeling 2.11 van toepassing

4.9.4.1.2. Nieuw art 4.94dc: lozen van afvalwater

4.9.4.1.3. Nieuw art 4.94dd: bepalingen mbt vervaardigen van drukvormen / ontwikkelen van kopieerlagen

4.9.4.1.4. Nieuw art 4.94de: grondslag regeling

4.9.5. Nieuw § 4.7.3b. Flexodruk of verpakkingsdiepdruk

4.9.5.1. Nieuw art 4.94df: reikwijdte

4.9.5.1.1. Nieuw art 4.94dg: toepassing van flexodruktechniek of verpakkingsdiepdruktechniek: indien drempelwaarden in tabel 2.28a worden overschreden, dan afdeling 2.11 van toepassing

4.9.5.1.2. Nieuw art 4.94dh: lozen van afvalwater

4.9.5.1.3. Nieuw art 4.94di: grondslag regeling

4.10. Nieuw Afdeling 4.7a. Activiteiten met betrekking tot papier, karton of textiel.

4.10.1. Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.1. Bewerken, lijmen, coaten en lamineren van papier of karton

4.10.1.1. Nieuw art 4.94dj: reikwijdte

4.10.1.1.1. Wijziging artt 4.94e en 4.94f: wetstechnische aanpassing

4.10.1.1.2. Wijziging 4.94g: wetstechnische reparatie

4.10.1.1.3. Wijziging art 4.94g: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.10.1.1.4. AR Wijziging art 4.102i totaal stof vervangen door stofklasse

4.10.2. Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.2. Reinigen of wassen van textiel

4.10.2.1. Nieuw art 4.94ga: reikwijdte

4.10.2.1.1. Wijziging artt 4.96, 4.102, 4.103: wetstechnische reparatie

4.10.3. Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.3. Mechanische bewerking of verwerking van textiel

4.10.3.1. Nieuw art 4.103a: reikwijdte

4.10.3.1.1. Vernummerd 4.103aa: was 4.103a

4.10.3.1.2. Wijziging art 4.103aa: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.10.3.1.3. AR Wijziging art 4.104a totaal stof vervangen door stofklasse

4.10.4. Hernummerd: § 4.7a.4. Lassen van textiel

4.10.4.1. Nieuw 4.103bb: reikwijdte

4.10.5. Hernummerd en hernoemd: § 4.7a.5. Lijmen of coaten van textiel

4.10.5.1. Nieuw art 4.103ca: reikwijdte

4.10.5.1.1. Wijziging artt 4.103e en 4.103f: wetstechnische reparatie

4.10.5.1.2. Wijziging art 4.103d: totaal stof vervangen door stofklasse S

4.11. Afdeling 4.8. Overige activiteiten

4.11.1. § 4.8.1. Inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen

4.11.1.1. Nieuw art 4.104e: inwendig reinigen van een transportmiddel waarin betonmortel is vervoerd

4.11.1.1.1. Nieuw art 4.104e lid 4: bij maatwerkvoorschrift kunnen lagere gehaltes worden vastgesteld

4.11.2. Vervallen: paragrafen 4.8.2. tot en met 4.8.5b

4.11.3. § 4.8.6. In werking hebben acculader

4.11.3.1. Nieuw art 4.113c: reikwijdte

4.11.4. Vervallen: paragrafen 4.8.7. en 4.8.8

4.11.5. Gewijzigd opschrift § 4.8.9. In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld

4.11.5.1. Nieuw art 4.116: reikwijdte

5. Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten in inrichtingen, tevens geldend voor inrichtingen type c

5.1. Nieuwe Afdeling 3.0: Reikwijdte hoofdstuk 3.0

5.1.1. Nieuw art 3: reikwijdte

5.2. Afdeling 3.1 Afwaterbeheer

5.2.1. § 3.1.5. Lozen van koelwater

5.2.1.1. Wijziging art 3.6 lid 1: opnemen bovengrens warmtevracht

5.3. Afdeling 3.2 Installaties

5.3.1. Wijziging § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie

5.3.1.1. Wijziging art 3.7: nieuwe reikwijdte bepaald

5.3.1.1.1. art 3.7 lid 1: in werking hebben van een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor

5.3.1.1.2. art 3.7 lid 3: in werking hebben van een stookinstallatie

5.3.1.1.3. art 3.7 lid 4: bepaalde warmtekrachtinstallaties

5.3.1.1.4. art 3.7 lid 5: in werking hebben van een stookinstallatie

5.3.1.1.5. Let op de uitzonderingen in art 3.7 lid 6: bijlage I, onderdeel C, categorie 1.4, onder a Bor

5.3.2. Wijziging § 3.2.2. aardgasdruk etc

5.3.2.1. Wijziging art 3.12 lid 1: voorkomen dubbele regels mbt noodplan

5.3.3. Nieuw § 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie

5.3.3.1. Nieuw art 3.16c: reikwijdte: natuurlijk koelmiddel/ammoniak

5.3.3.1.1. Nieuw art 3.16d: grondslag voor regeling

5.3.4. Nieuw § 3.2.7. In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie

5.3.4.1. Nieuw art 3.16e: reikwijdte

5.3.4.1.1. Nieuw art 3.16f: grondslag voor regeling

5.4. Wijziging opschrift Afdeling 3.3. Activiteiten met voer- of vaartuigen

5.4.1. Wijziging opschrift § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen.

5.4.1.1. Wijziging art 3.17 lid 1: reikwijdte uitgebreid

5.4.1.2. Wijziging art 3.19: uitbreiding reikwijdte

5.4.1.3. Wijziging art 3.23 lid 1: uitbreiding reikwijdte

5.4.2. Wijziging opschrift § 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen

5.4.2.1. Wijziging art 3.23a: reikwijdte uitgebreid

5.4.2.2. Wijziging art 3.23b: uitbreiding reikwijdte: spoorvoertuigen

5.4.2.2.1. AR Wijziging art 3.21

5.4.2.2.2. AR Wijziging art 3.22 ivm reikwijdte

5.4.2.2.3. AR Wijziging art 3.25 ivm reikwijdte

5.4.2.2.4. AR Wijziging art 3.27 ivm reikwijdte

5.4.3. Nieuw § 3.3.3. Het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

5.4.3.1. art 3.26: reikwijdte

5.4.3.1.1. art 3.26a: grondslag voor regeling

5.4.3.1.2. art 3.26b: emissieconcentratie ontsteken airbags en gordelspanners

5.4.3.1.3. art 3.26c: lozingseisen

5.4.4. Nieuw § 3.3.4. Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

5.4.4.1. Nieuw art 3.26d: reikwijdte

5.4.4.1.1. Nieuw art 3.26e lid 1: grondslag regeling emissies lucht

5.4.4.1.2. Nieuw art 3.26e lid 2: maatwerkvoorschriften emissies lucht

5.4.4.1.3. Nieuw art 3.26f: lozingseisen

5.4.5. Nieuw: § 3.3.5. Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven

5.4.5.1. Nieuw art 3.26g: reikwijdte

5.4.5.1.1. Nieuw art 3.26h: vuilwaterriool lozen van ingenomen bilgewater

5.4.5.1.2. Nieuw art 3.26i: doelmatig beheer van afvalstoffen

5.5. Wijziging opschrift Afdeling 3.4. Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

5.5.1. Nieuw § 3.4.2. Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn

5.5.1.1. Wijziging art 3.29: reikwijdte

5.5.1.1.1. Wijziging art 3.30: grondslag voor regeling

5.5.1.1.2. Nieuw art 3.30a: organische oplosmiddelen - afstand vulpunt tot kwestbare objecten 20m

5.5.2. Nieuw § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

5.5.2.1. Wijziging art 3.31: verduidelijken welke goederen niet onder deze paragraaf vallen

5.5.2.2. Wijziging art 3.34: wetstechnische aanpassing

5.5.2.3. Wijziging art 3.38: totaal stof vervangen door stofklasse S

5.5.3. § 3.4.4 vervalt ivm verplaatsing

5.5.4. Nieuw § 3.4.8. Het vullen van gasflessen met propaan of butaan

5.5.4.1. Nieuw art 3.54a: reikwijdte

5.5.4.1.1. Nieuw art 3.54b: grondslag regeling

5.5.5. Nieuw: § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

5.5.5.1. Nieuw art 3.54c: reikwijdte

5.5.5.1.1. Uitzondering art 3.54c lid 2: nvt op tanks ingebouwd in een installatie

5.5.5.1.2. Nieuw art 3.54d: grondslag voor regeling

5.6. Nieuw Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen

5.6.1. Nieuw § 3.6.1. Bereiden van voedingsmiddelen

5.6.1.1. Nieuw art 3.130: reikwijdte

5.6.1.1.1. Nieuw art 3.131 lozingseisen

5.6.1.1.2. Nieuw art 1.132: grondslag regeling geurhinder bereiden voedingsmiddelen

5.6.2. Nieuw § 3.6.2. Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten

5.6.2.1. Nieuw art 3.133: reikwijdte

5.6.2.1.1. Nieuw art 3.134 lid 1: slachten en bewerken van dierlijke bijproducten vindt inpandig plaats

5.6.2.1.2. Nieuw art 3.134 lid 2 t/m 5: lozen afvalwater

5.6.2.1.3. Nieuw art 3.135: grondslag regeling (geur) broeien of koken van dierlijke bijproducten / bodem/afvalwater (pekelen)

5.6.2.1.4. Nieuw art 3.136: grondslag regeling bodem/geur slachten van dieren

5.6.3. Nieuw § 3.6.3. Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

5.6.3.1. Nieuw art 3.137: reikwijdte

5.6.3.1.1. Nieuw art 3.138: op aangewezen oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater

5.6.3.1.2. Nieuw art 3.139: lozen in een vuilwaterriool

5.6.3.1.3. Nieuw art 3.140: oprichting/uitbreiding alleen als nieuwe geurhinder wordt voorkomen

5.6.3.1.4. Nieuw art 3.141: emissieconcentraties van stofklasse S

5.7. Nieuw Afdeling 3.7. Sport en recreatie

5.7.1. Nieuw § 3.7.1. Binnenschietbanen

5.7.1.1. Nieuw art 3.142: reikwijdte

5.7.1.1.1. Nieuw art 3.143 lid 1: emissieconcentraties stofklasse S

5.7.1.1.2. Nieuw art 3.143 lid 2: grondslag regeling diffuse emissies en stofhinder

5.7.1.1.3. Nieuw art 3.144 lid 1: grondslag regeling risico's omgeving en bodem

5.7.1.1.4. Nieuw art 3.144 lid 2: grondslag regeling geluid

5.7.2. Nieuw § 3.7.2. Traditioneel schieten

5.7.2.1. Nieuw art 3.145: reikwijdte

5.7.2.1.1. Nieuw art 3.146: grondslag regeling bodem en risico's omgeving

5.7.3. Nieuw § 3.7.3. Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

5.7.3.1. Nieuw art 3.147: reikwijdte

5.7.3.1.1. Nieuw art 3.148 lid 1: eisen aan verlichting

5.7.4. Nieuw § 3.7.4. Recreatieve visvijvers

5.7.4.1. Nieuw art 3.149: reikwijdte

5.7.4.1.1. Nieuw art 3.150: lozen spuiwater

5.7.5. Nieuw § 3.7.5. Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport- of recreatieterreinen

5.7.5.1. Nieuw art 3.151: reikwijdte

5.7.5.1.1. Niew art 3.152: lozingsbepalingen

5.8. Nieuw Afdeling 3.8. Overige activiteiten

5.8.1. Nieuw § 3.8.1. Tandheelkunde

5.8.1.1. Nieuw art 3.153: reikwijdte

5.8.1.1.1. Nieuw art 3.154: lozen in vuilwaterriool

5.8.2. Nieuw § 3.8.2. Gemeentelijke milieustraat

5.8.2.1. Nieuw art 3.155: reikwijdte

5.8.2.1.1. Nieuw art 3.156 lid 1: grondslag regeling doelmatig beheer afvalstoffen

5.8.2.1.2. Nieuw art 3.156 lid 2: afwijking van art 2.12: mengen toegestaan

6. Hoofdstuk 5. Industriële emissies

6.1. Nieuw § 5.0. Reikwijdte hoofdstuk 5

6.1.1. Nieuw art 5: reikwijdte

6.1.1.1. Wijziging art 5.23: wijziging ivm implementatie Bems in het besluit

7. Wijzigingen in andere besluiten

7.1. Wijzigingen in Bor

7.1.1. Wijziging in art 2.2a

7.1.2. Wijziging art 2.4

7.1.3. Wijziging art 5.13b

7.1.4. Wijziging art 6.19

7.1.5. Wijzigingen in Bijlage I, onderdeel A (begrippen)

7.1.6. Wijzigingen in Bijlage I, onderdeel B

7.1.7. Wijzigingen in Bijlage I, onderdeel C

7.2. Wijzigingen in Bees A

7.2.1. Wijziging art 2

7.3. Wijziging Besluit milieueffectrapportage

7.3.1. Wijziging in bijlage, kolom 4 van onderdeel D

7.4. Intrekken Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden en het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer

8. Transponeringstabel paragrafen en artikelen