Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Структура

2. Състав

2.1. Дълготрайни материални активи

2.1.1. 1) Земи и сгради

2.1.2. 2) Машини, производствено оборудване и апаратура

2.1.3. 3) Съоръжения

2.1.4. 4) Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане

2.2. Дълготрайни нематериални активи

2.2.1. 1) Продукти от развойна дейност

2.2.2. 2) Концесии, патенти, лицензи

2.2.3. 3) Търговска репутация

2.2.4. 4) Предоставени аванси и ДНА в процес на изграждане

2.3. Дълготрайни финансови активи

2.3.1. 1) Акции и дялове в предприятия от група, асоциирани и смесени предприятия

2.3.2. 2) Предоставени заеми на предприятия от група, асоциирани и смесени предприятия

2.3.3. 3) Дългосрони инвестиции

2.3.4. 4) Изкупени собствени акции

2.4. Отсрочени данъци

3. Оценка

3.1. Икономически оценки

3.1.1. Отчетна стойност

3.1.1.1. 1) Цена на придобиване

3.1.1.2. 2) Себестойност

3.1.1.3. 3) Справедлива цена

3.1.1.4. 4) Преоценъчна стойност

3.1.2. Балансова стойност

3.1.3. Възстановяема стойност

3.1.4. Ликвидационна стойност

3.1.4.1. 1) Остатъчна част (ако има такава)

3.1.4.2. 2) Разходи за демонтаж, транспорт и др.

3.1.4.3. 3) Приходи

3.2. Инженерно-технически оценки

4. Изхабяване/ Износване

4.1. Физическо

4.1.1. Фактори, влияещи върху износването

4.1.1.1. 1) Фактори свързани с начина на изработка

4.1.1.2. 2) Условия, в които се осъществява експлоатацията

4.1.1.3. 3) Ритмичност и качество на изпълняваните дейности по поддръжка

4.1.1.4. 4) Фактори свързани с начина на стопанисване

4.1.2. Видове физическо износване

4.1.2.1. 1) Отстранимо

4.1.2.2. 2) Неотстранимо

4.2. Икономическо

4.2.1. Видове икономическо износване

4.2.1.1. 1) Когато новите ДА имат по-ниска отчетна стойност от старите

4.2.1.2. 2) Когато старите и новите ДА се различават по характеристики

4.2.1.3. 3) Когато по социални съображения се ограничава използването на ДА

4.2.1.4. 4) Когато по екологични съображения се ограничава използването на ДА

5. Амортизационни отчисления

6. Амортизационна политика