Staff Meeting September 07

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Staff Meeting September 07 by Mind Map: Staff Meeting September 07

1. วัตถุประสงค์

1.1. ติดตาม(ความคืบหน้า)

1.2. แลกเปลี่ยน(ความคิดเห็น)

1.3. รายงาน(ปัญหาและข้อเสนอ)

2. วาระการประชุม

2.1. 1.หัวหน้างานใหม่แนะนำตัว

2.2. 2.ชี้แจกการเลื่อนการประชุมกับผู้บริหารเป็นวันที่ 19 กันยายน

2.2.1. โดยผู้ดำเนินการประชุม

2.3. 3.รายงานผลการประชุมวันที่ 19 กันยายน

2.3.1. โดยคุณพิชัย

2.3.2. 3.1 เรื่องพักร้อนคนงาน

2.3.2.1. ถ้ากลับ

2.3.2.1.1. พักได้ 2 อาทิตย์

2.3.2.1.2. ไปได้ครั้งละ 3 คนต่อชุด

2.3.2.1.3. ออกค่าตั๋วเอง

2.3.2.1.4. ถ้ากลับมาทำงานต่อจะได้รับโบนัส

2.3.2.2. ถ้าไม่กลับ

2.3.2.2.1. ได้รับโบนัสสิ้นปี

2.3.2.2.2. ได้รับเงินพิเศษ (บ.จะแจ้งให้ทราบสัปดาห์หน้า)

2.3.2.3. ให้สรุปรายชื่อคนกลับ/คนไม่กลับ

2.3.3. 3.2 เรื่องภายในแค้มป์

2.3.3.1. อลัน(PM) บอกไม่อยากให้มีแค้มป์บอสไทย แต่อยากให้มีตัวแทนคนไทยทำหน้าที่ประสานงาน

2.3.3.2. เรื่องสนามกีฬาในแค้มป์

2.3.3.3. เรื่องห้องน้ำสกปรก

2.4. 4.เรื่องห้องพักช่างต้น LG4 ถูกเปิดและเงินหาย

2.5. 5.เรื่องช่างหนุนถูกพักงาน 1 อาทิตย์

2.5.1. ชี้แจงโดยช่างหนุนและพี่ภาสกร

2.6. 6.ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นใหม่

2.7. 7.สรรหาตัวแทนหัวหน้าคนงานไทย

2.7.1. เพื่อเข้าประชุมกับผู้บริหารครั้งต่อไป

2.8. 8.ผู้ดำเนินการประชุมสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ

3. 08:00 ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550