Staff Meeting September 07

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Staff Meeting September 07 by Mind Map: Staff Meeting September 07

1. วัตถุประสงค์

1.1. ติดตาม(ความคืบหน้า)

1.2. แลกเปลี่ยน(ความคิดเห็น)

1.3. รายงาน(ปัญหาและข้อเสนอ)

2. 08:00 ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550

3. วาระการประชุม

3.1. 1.หัวหน้างานใหม่แนะนำตัว

3.2. 2.ชี้แจกการเลื่อนการประชุมกับผู้บริหารเป็นวันที่ 19 กันยายน

3.2.1. โดยผู้ดำเนินการประชุม

3.3. 3.รายงานผลการประชุมวันที่ 19 กันยายน

3.3.1. โดยคุณพิชัย

3.3.2. 3.1 เรื่องพักร้อนคนงาน

3.3.2.1. ถ้ากลับ

3.3.2.1.1. พักได้ 2 อาทิตย์

3.3.2.1.2. ไปได้ครั้งละ 3 คนต่อชุด

3.3.2.1.3. ออกค่าตั๋วเอง

3.3.2.1.4. ถ้ากลับมาทำงานต่อจะได้รับโบนัส

3.3.2.2. ถ้าไม่กลับ

3.3.2.2.1. ได้รับโบนัสสิ้นปี

3.3.2.2.2. ได้รับเงินพิเศษ (บ.จะแจ้งให้ทราบสัปดาห์หน้า)

3.3.2.3. ให้สรุปรายชื่อคนกลับ/คนไม่กลับ

3.3.3. 3.2 เรื่องภายในแค้มป์

3.3.3.1. อลัน(PM) บอกไม่อยากให้มีแค้มป์บอสไทย แต่อยากให้มีตัวแทนคนไทยทำหน้าที่ประสานงาน

3.3.3.2. เรื่องสนามกีฬาในแค้มป์

3.3.3.3. เรื่องห้องน้ำสกปรก

3.4. 4.เรื่องห้องพักช่างต้น LG4 ถูกเปิดและเงินหาย

3.5. 5.เรื่องช่างหนุนถูกพักงาน 1 อาทิตย์

3.5.1. ชี้แจงโดยช่างหนุนและพี่ภาสกร

3.6. 6.ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นใหม่

3.7. 7.สรรหาตัวแทนหัวหน้าคนงานไทย

3.7.1. เพื่อเข้าประชุมกับผู้บริหารครั้งต่อไป

3.8. 8.ผู้ดำเนินการประชุมสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ