สวัสดีค้าบ ข้อค้นพบที่ได้จากบทความ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สวัสดีค้าบ ข้อค้นพบที่ได้จากบทความ by Mind Map: สวัสดีค้าบ ข้อค้นพบที่ได้จากบทความ

1. จิราวรรณ นิลพฤกษ์ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (PBL : Problem based learning , Project based learning)

2. นวัตกรรมทางการศึกษา (ธณวัฒน์ 56)

3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน Brain baesd learning นางสาวกัลยาณี วังไธสง 64121840038

4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (นายธนธรณ์ 034)

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ Constructivism นายอัฟกาน นิลาโวะ 64121840060

6. ทฤษฏีการเรียนรู้ (ซัลวา)

7. ชนัญชิดา Active Learning

8. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(ธีรภัทร์ คุ้มแก้ว 35)

9. ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามสภาพจริง ของ kolb นายสุภมงคล พลายประเสริฐ 64121840042

10. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เครื่องมือ web based instruction/technology based learning/e-learning นางสาวภัทราพร ปิ่นพา 64121840043

11. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เกมเป็นฐาน Game based instruction นางสาวธนพร สุทธิภักดิ์ 64121840045

12. ทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน (อุดมพร สมบัติหอม 64121840051)

13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นายภัทรพล ทานกระโทก 57

14. ลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม (bloom'staxonomy) ภาณุพศ์ 9

15. การจัดการเรียนการสอนเเบบผสมผสานงับ Blended learning (นายณัฐวิญญ์ 041)

16. แนวทางของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นางสาวกัญภา พรหมโส 64121840040

17. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) (วุฒิชัย 52)

18. พรชนก การศึกษาทางไกล

19. การจัดการในชั้นเรียน (กนกวรรณ50)

20. แหล่งการเรียนรู้ (ณัชชา พินิจลึก 33)

21. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นายกฤษฎา รอดสุข 64121840048

22. การจัดการในชั้นเรียน (กนกวรรณ50)

23. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน (นางสาวจารุวรรณ ดีมี 047)

24. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (นางสาวสุดารัตน์ มิระสิงห์ 64121840032)

25. การออกแบบการสอนที่เป็นระบบ(รูปแบบการเรียนการสอนจามแนวคิดของเกรเซอร์) นายปุณณวิช แก้มทอง 64121840046

26. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (นายธนธรณ์ 034)