Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SC by Mind Map: SC

1. Tạo sự kiện

1.1. SC - Business Management

1.1.1. Business Block Search

1.1.1.1. Event

1.1.1.1.1. New - Điền thông tin

2. Cập nhật yêu cầu sự kiện

2.1. Yêu cầu về trang thiết bị

2.1.1. Tại cửa sổ Event Define,chọn Resourc.

2.1.1.1. Chọn Item theo yêu cầu

2.1.1.1.1. Chỉnh sửa giá(nếu có)

2.2. Yêu cầu về tiệc,ăn uống

2.2.1. Tại cửa sổ Event Resource,chọn FB

2.2.1.1. Chọn loại tiệc

2.2.1.1.1. Chỉnh sửa giá(nếu có)

3. Xuất BEO

3.1. Tại cửa sổ Event Resource,chọn BEO

3.1.1. Nhấn OK để xuất hóa đơn