Tìm kiếm sản phẩm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tìm kiếm sản phẩm by Mind Map: Tìm kiếm sản phẩm

1. Tìm kiếm ở đâu

1.1. Trend

1.1.1. sellthetrend

1.1.2. bigspy

1.1.3. douyin/kuaishou

1.1.4. taobao/1688

1.1.5. Shopee PH

2. Đánh giá

2.1. 5 tiêu chí

2.1.1. Nhu cầu lớn

2.1.2. Hành vi mua hàng

2.1.3. Lợi thế cạnh tranh

2.1.4. Nhiều công năng tác dụng

2.1.5. Giảm đau hạ sốt

2.1.6. Nhỏ gọn, nhẹ

3. Lập bảng tính chi tiết

4. Duyệt sp

5. Quy trình

5.1. Tìm ý tưởng sp

5.2. Đánh giá sơ bộ về nhu cầu + hành vi mua hàng

5.3. Vào 1688 tìm giá + ncc

5.3.1. Ưu tiên tìm ở Thâm Quyến >> Chiết Giang

5.4. Note vào file

5.4.1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TzX3tiSkrjJDMf-p8wfGX2jjgEAXbXna/edit?usp=sharing&ouid=114769090061666605647&rtpof=true&sd=true

5.5. Đánh giá

5.6. Tính chi tiết giá bán, lợi nhuận

5.7. Duyệt