Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QC tiktok by Mind Map: QC tiktok

1. Tài nguyên tài khoản

1.1. Tkqc

1.2. Có tiền tkqc

1.3. Pixel tiktok

1.3.1. Tạo pixel

1.3.2. Dán mã vào ldp và trang cám ơn

1.3.3. Tạo sự kiện chuyển đổi

1.3.4. Test = cài đặt pixel helper

2. Chạy qc

2.1. LDP

2.2. Video 16:9

2.3. Chạy chuyển đổi

2.3.1. 3 nhóm giống nhau

2.3.1.1. 3video khác nhau

2.3.2. Nhóm nào tốt nhất

2.3.3. Video nào tốt nhất

2.3.4. Ngân sách chạy test 50$/nhóm

2.3.5. Dừng: tiền tiêu = 3 lần tiền qc 1 đơn cho phép

2.3.6. Tối ưu

2.3.6.1. CTR

2.3.6.1.1. Tỷ lệ click vào trang . VD: 1000 ng xem vd, thì có 100 ng click vào ldp - > CTR: 10%

2.3.6.2. CVR

2.3.6.2.1. Trong 100 xem ldp có 20 ng mua hàng -> CVR: 20%

2.3.6.3. CPA

2.3.6.3.1. Số tiền/ chuyển đổi