NHẬP HỒ SƠ VÀO HTQL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHẬP HỒ SƠ VÀO HTQL by Mind Map: NHẬP HỒ SƠ VÀO HTQL

1. -Các vấn đề, ý kiến còn tồn tại, phương hướng xử lý theo từng giai đoạn của Hồ sơ...

2. -Các file văn bản liên quan (được upload lên)

3. -Timeline Hồ sơ

4. BCMS/ Tờ Trình

5. Tháng 2

6. Đăng ký mã nguồn vốn

6.1. DANH MỤC MÃ NGUỒN VỐN

6.1.1. Đủ nguồn

6.1.1.1. Phê duyệt Hồ sơ và ghi âm vào mã nguồn vốn đăng ký của HS. Chú ý Hồ sơ dưới 30tr sẽ mặc định được phê duyệt nhưng vẫn phải nhập đầy đủ vào Danh mục mã nguồn vốn và Upload vào Data Hồ sơ để theo dõi.

6.1.2. Không đủ nguồn

6.1.2.1. Hệ thống QL đưa ra Cảnh báo Nguồn vốn không đủ. Cần xem xét lại quy mô hoặc lên phương án xin thêm nguồn.

7. Upload dữ liệu vào DATA Hồ sơ

7.1. Không được phê duyệt

7.1.1. Đánh dấu hồ sơ bị HỦY, đơn vị cần điều chỉnh lại

7.2. Được phê duyệt

7.2.1. Mô hình cây thư mục trong DATA Hồ sơ

8. TRUNG TÂM/ĐƠN VỊ

9. Tháng 1

10. Năm 2022