CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC KHI LÀM **SEO**

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC KHI LÀM **SEO** by Mind Map: CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC KHI LÀM **SEO**

1. AUDIT WEBSITE

1.1. Technical

1.1.1. Sitemap

1.1.1.1. Không có XML sitemap trên website

1.1.1.2. Sitemap chưa được gửi lên Search Console

1.1.1.3. Thiếu cụ thể 1 số Sitemap

1.1.1.4. Lỗi XML trong Sitemap

1.1.1.5. Không có các trang status code trong sitemap

1.1.1.6. Các trang trong sitemap bị Block

1.1.1.6.1. Các trang trong sitemap để thẻ noindex hoặc chặn ở file robots.txt

1.1.1.7. Không có thẻ Canonical

1.1.1.8. Dung lương sitemap quá lớn

1.1.1.8.1. Không quá 10MG (sau khi giải nén)

1.1.1.9. Sitemap không được tổ chức tốt

1.1.2. Robots.txt

1.1.2.1. Không có file Robots.txt

1.1.2.2. Không có sitemap trong file Robots.txt

1.1.2.3. Các trang bị chặn trong Robots.txt không nên bị chặn

1.1.2.4. File Robots.txt bị lỗi

1.1.3. Schema Markup

1.1.3.1. Website không có Structured Data

1.1.3.2. Thiếu Schema

1.1.3.3. Thiếu Schema cho local business

1.1.4. Image

1.1.4.1. Thiếu thẻ ALT

1.1.4.2. Dung lượng ảnh quá lớn

1.1.5. Site Speed

1.1.6. Status Code

1.1.6.1. 3xx, 4xx, 5xx

1.1.7. Mega tags

1.1.7.1. Trang thiếu/trùng lặp title

1.1.7.2. Trang thiều/trung lặp description

1.1.7.3. Trang thiếu/trùng lặp H1 & H2

1.1.8. Thân thiện với mobile

1.1.9. Http chưa 301 về Https

1.2. Content Audit

1.2.1. Homepage chưa đặt thẻ canonical

1.2.2. URL

1.2.2.1. URL quá dài

1.2.2.2. URL không chứa Keyword

1.2.2.3. URL index cả chữ hoa và chữ thương

1.2.3. Keyword

1.2.3.1. keyword cannibalization

1.2.3.2. Search intent

1.2.4. Content

1.2.4.1. Thin content

1.2.4.2. Duplicate Content

1.2.4.3. Word count

1.2.4.4. Internal link

1.2.4.5. External link

1.2.4.6. Content không có backlnik

1.2.4.7. Content không có traffic

2. BACKLINK

2.1. Backlink chất lượng

2.1.1. Có traffic

2.1.2. Nội dung liên quan

2.1.3. Độ trust cao

2.2. Nguồn lấy backlinks

2.2.1. Nghiên cứu đối thủ

2.2.2. Guest post

2.2.3. PBN

2.2.4. Tools

3. ĐẨY TRAFFIC

3.1. Nguồn traffic

3.1.1. Traffic user

3.1.1.1. Quà tặng event

3.1.1.2. Tặng voucher giảm giá

3.1.1.3. Tải phần mềm, tài liệu hình ảnh

3.1.2. Social Media

3.1.2.1. Group, Fanpage

3.1.3. Ads

3.1.3.1. Google

3.1.3.2. Facebook

3.2. Cấu trúc keyword chạy user

3.2.1. Keyword + Concept (Ngữ cảnh) → Unique trên google Search

3.3. Cách tính số lượng User cần để SEO

3.3.1. (30% / Tổng volume) x 20% phát sinh

3.4. Giảm chi phí User

3.4.1. Content và Backlink làm tốt → Chi phí dành cho User sẽ giảm

4. MINDSET NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA

4.1. Nghiên cứu từ khóa

4.1.1. Công cụ Keyword Explorer

4.1.2. Nhập từ khóa

4.1.3. Chọn Having same terms

4.1.4. Export

4.1.5. File keyword

4.1.5.1. Giữ lại cột: Keyword - Volume - CPC - Click - Parent KW

4.1.5.2. Thêm cột: Landing page - Note

4.1.5.3. Loại bỏ các từ khóa không liên quan và không có lượng search

4.1.5.4. Lọc và phân loại các keyword cùng chủ đề và search intent

4.1.5.5. Xác định landing page củng từng nhóm KW

4.1.6. Lên outline content

4.2. Nghiên cứu đối thủ

4.2.1. Số lượng content

4.2.2. Thời gian làm SEO

4.2.3. Referring domain

4.2.3.1. Số lượng link báo

4.2.3.2. Số site cùng lĩnh vực

4.3. Nghiên cứu hành vi người dùng

4.4. Lựa chọn nhóm từ khóa mang lại hiệu xuất cao

4.5. Tối ưu chi phí bỏ ra cho doanh nghiệp mang lại lợi nhuận nhiều nhất với chi phí thấp nhất

4.6. Xây dựng cấu trúc website

4.7. Tính toán chi phí content

5. WEBSITE STRUCTUTER

5.1. Internal link bài viết web dạng blog

5.1.1. Trang chủ

5.1.2. Bài chính

5.1.3. Bài phụ

5.1.4. Chính bài viết đó

5.2. Internal link website

5.2.1. SEO danh muc

5.2.1.1. Internal link trong URL sản phẩm

5.2.1.1.1. Chính sản phẩm đó

5.2.1.1.2. Trang chủ

5.2.1.1.3. Sản phẩm liên quan

5.2.1.1.4. Danh mục sản phẩm

5.2.2. SEO bài tiết

5.2.2.1. Bài viết về sản phẩm

5.2.2.1.1. Sản phẩm đó

5.2.2.1.2. Danh mục

5.2.2.1.3. Trang chủ

5.2.2.1.4. Bài viết liên quan

5.2.2.1.5. Chính bài viết đó

6. MINDSET THIẾT LẬP ENTITY

6.1. Social

6.1.1. Brand

6.1.1.1. Post bài giới thiệu doanh nghiệp đủ các thông tin

6.1.1.1.1. Tên

6.1.1.1.2. Số điện thoại

6.1.1.1.3. Địa chỉ

6.1.1.1.4. URL website

6.1.1.1.5. Logo

6.1.1.1.6. Banner

6.1.1.2. Post bài giới thiệu tác giả

6.1.2. Tác giả

6.1.2.1. Post bài giới thiệu doanh nghiệp

6.1.2.2. Thông tin cá nhân

6.2. Map

6.2.1. Tên Map

6.2.1.1. Brand + KW (không gắn local vào tên map)

6.2.2. Địa chỉ

6.2.3. Số điện thoại

6.2.4. Website

6.3. PBN (Private Blog Network)

6.3.1. Yếu tố đánh giá PBN

6.3.1.1. Tên domain

6.3.1.2. Tuổi domain

6.3.1.3. Backlinks

6.3.1.4. Lĩnh vực site

6.3.1.5. Lịch sử hoạt động từ khi làm seo

6.3.1.5.1. Không bị đổi chủ

6.3.1.5.2. Không bị chuyển hướng 301

6.3.1.6. Lịch sử site là

6.3.1.6.1. Tổ chức chính phủ

6.3.1.6.2. Cơ quan

6.3.1.6.3. Doanh nghiệp

6.3.1.6.4. Sự kiện lớn

6.3.1.7. Vẫn còn traffic

6.3.1.8. Có anchor text brand

6.3.1.9. Có volume brand

6.3.1.10. Content còn khả năng phục dựng được