Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phụ Âm(Consonant) by Mind Map: Phụ Âm(Consonant)

1. Phụ âm giữ nguyên

1.1. b, p, f, v, m, k, l, w, z, tr, h, r

2. Phụ âm luôn thay đổi

2.1. c,j,qu,wh,ch,sh,th,ph,x,y

2.1.1. qu = /kw/ j = /dʒ/ wh = /w/ ch = /t∫/ sh = /∫/ ph = /f/ th = /θ,ð/ y = /j/

2.1.2. c

2.1.2.1. /s/

2.1.2.1.1. c+ e, i, y

2.1.2.2. /∫/

2.1.2.2.1. c + ia, ie, io

2.1.2.3. /k/

2.1.3. ex

2.1.3.1. /'eks/

2.1.3.1.1. Nhấn trọng âm

2.1.3.2. /ik's/

2.1.3.2.1. X không ở giữa 2 nguyên âm

2.1.3.3. /ig'z/

2.1.3.3.1. X giữa 2 nguyên âm

3. Phụ âm có thể thay đổi

3.1. d, g, s, t, r

3.1.1. n

3.1.1.1. /η/

3.1.1.1.1. n +c, k, g

3.1.1.2. /n/

3.1.1.2.1. n + còn lại

3.1.2. g

3.1.2.1. /dʒ/

3.1.2.1.1. g + e, i, y

3.1.2.2. /g/

3.1.2.2.1. g không + e, i, y

3.1.3. d

3.1.3.1. /dʒ/

3.1.3.1.1. d + u

3.1.3.2. /d/

3.1.3.2.1. d không + u

3.1.4. t

3.1.4.1. /∫/

3.1.4.1.1. t + ia, ie, io

3.1.4.2. /t/

3.1.4.2.1. /t/ giữ nguyên

3.1.4.3. /t∫/

3.1.4.3.1. t + u

3.1.5. s

3.1.5.1. /z/

3.1.5.1.1. s giữa 2 nguyên âm

3.1.5.2. /∫/

3.1.5.2.1. phụ âm+ sia, sio,...

3.1.5.3. /ʒ/

3.1.5.3.1. nguyên âm + s + u, ia, io

3.1.5.4. /s/

3.1.5.4.1. trường hợp còn lại