Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โปรตีน by Mind Map: โปรตีน

1. โครงสร้างของโปรตีน

1.1. โครงสร้างปฐมภูมิ

1.2. โครงสร้างทุติยภูมิ

1.3. โครงสร้างตติยภูมิ

1.4. โครงสร้างจตุรภูมิ

2. องค์ประกอบของธาตุ

2.1. ออกซิเจน

2.2. คาร์บอน

2.3. ไฮโดรเจน

2.4. ไนโตรเจน

3. ประเภทของโปรตีน

3.1. โปรตีนลำเลียง

3.1.1. ลำเลียงสาร

3.2. เอนไซม์

3.2.1. เร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ เช่น แลกเทสช่วยในการย่อยแล็กโทสที่อยู่ในน้ำนม

3.3. โปรตีนโครงสร้าง

3.3.1. เป็นโครงสร้างของเซลล์ มีความแข็งแรง เช่นไฟโบรอินในเส้นไหมและใยแมงมุม

3.4. โปรตีนสะสม

3.4.1. เป็นสารอาหารสะสม เช่น เคซีนที่พบในน้ำนมมารดา ไวเทลลิน

3.5. โปรตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

3.5.1. เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น เเอนติบอดี ไลโซไซม์ในน้ำ

3.6. โปรตีนตัวรับ

3.6.1. ตอบสนองต่อสารเคมีที่มากระตุ้น

4. พันธะที่เชื่อมต่อ

4.1. พันธะเพปไทด์