สรุปเรื่องโปรตีน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปเรื่องโปรตีน by Mind Map: สรุปเรื่องโปรตีน

1. กรดแอมิโนประกอบด้วย

1.1. อะตอมไฮโดรเจน

1.2. หมู่แอมิโน

1.3. หมู่คาร์บอกซิล

2. โครงสร้างโปรตีน

2.1. โครงสร้างปฐมภูมิ (primary structure)

2.2. โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure)

2.3. โครงสร้างตติยภูมิ (tertiary structure)

2.4. โครงสร้างจตุรภูมิ(quaternary structure

3. พันธะเรียกว่า

3.1. พันธะเพปไทด์ (peptide bond)

4. ประเภทของโปรตีน

4.1. โปรตีนลำเลียง (transport protein

4.2. เอนไซม์(enzyme)

4.3. โปรตีนโครงสร้าง (structural protein)

4.4. โปรตีนสะสม (storage protein)

4.5. โปรตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (defense protejn)

4.6. โปรตีนตัวรับ(receptor protein)

5. หน่วยย่อยของโปรตีน

5.1. กรดแอมิโน (amino acid)