Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โปรตีน by Mind Map: โปรตีน

1. พันธะของโปรตีน

1.1. พันธะเพปไทป์

2. โครงสร้างโปรตีน

2.1. โครงสร้างปฐมภูมิ

2.2. โครงสร้างทุติยภูมิ

2.3. โครงสร้างตติยภูมิ

2.4. โครงสร้างจคุรภูมิ

3. โปรตีนโครงสร้าง (strusctural protein) เป็นโครงสร้างของเซลล์ที่มีความแข็งแรง

4. ธาตุของของโปรตีน

4.1. ประกอบด้วยธาตหลัก 4 ธาตุ

4.2. ออกซิเจน

4.3. ไนโตรเจน

4.4. คาร์บอน

4.5. ไฮโดรเจน

5. ประเภทของโปรตีน

5.1. โปรตีน (transport protein) ลำเลียงสารที่พบบริเวณเยื้อหุ้มเซลล์

5.2. เอนไซม์ (enzyme) เร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์

5.3. โปรตีนสะสม (storage protein) เป็นสารอาหารสะสม

5.4. โปรตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (defense protein) เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

5.5. โปรตีน (receptor protein) ตอบสนองต่อสารเคมีที่มากระตุ้น