Chương II GIAI CÂP CÔNG NHÂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương II GIAI CÂP CÔNG NHÂN by Mind Map: Chương II GIAI CÂP CÔNG NHÂN

1. SMLS hiện nay

1.1. Kinh tế

1.1.1. Đảm bảo cho phát triển bền vững trong quá trình sản xuất với công nghệ

1.1.2. Đấu tranh chông bóc lột giá trị thặng dư, xác lập một trật tự xã hội mới công bằng và bình đẳng

1.2. Chính trị - xã hội

1.2.1. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

1.2.2. CNH - HĐH đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

1.3. Văn hóa - tư tưởng

1.3.1. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐCS

1.3.2. Củng cố niềm tin khoa học với lý tưởng, mục tiêu của CNXH

1.3.3. Giáo dục và thực hiện chủ nghĩa quốc tế chân chính

1.3.4. Phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc

2. Giải pháp xây dựng GCCN Việt nam hiện nay

2.1. nâng cao nhận thức kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam

2.2. xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với xây dựng và phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí trí thức và doanh nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.3. thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế

2.4. đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không ngừng trí thức hóa giai cấp công nhân

2.5. xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động

3. ND sứ mệnh lịch sử

3.1. Kinh tế

3.1.1. Xóa bỏ chế độ chiêm hữu tư nhân

3.1.2. Xây dựng chế độ công hữu

3.2. Chính trị - xã hội

3.2.1. Thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản

3.2.2. Xóa bỏ giai cấp bóc lột, tạo sự bình đẳng

3.3. Văn hóa - tư tưởng

3.3.1. Cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới

3.3.2. Phát triển văn hóa

4. Đặc điểm GCCN

4.1. lao động bằng phương thức công nghiệp

4.2. Là sản phẩm của nền đại công nghiệp, là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất hiện đại

4.3. Có những phẩm chất đặc biệt về tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và tâm lý lao động công nghiệp

5. Khái niệm

5.1. là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại

5.2. Là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến

5.3. Là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hộ

5.4. là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư

6. Điều kiện hoàn thành SMLS

6.1. Khách quan

6.1.1. Địa vị kinh tế

6.1.2. Địa vị chính trị - xã hội

6.2. Chủ quan

6.2.1. Sự phát triển của GCCN về số lượng và chất lượng

6.2.2. Đảng Cộng sản

6.2.3. Sự liên minh giữa GCCN, GCND và các tầng lớp lao động khác